Sáng ngày 21/3/2020, chi bộ Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào, ngày ...

Đại hội Công đoàn bộ phận Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 30/8/2018, Bộ phận Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2018 – 2023.