BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2017
 
Ngày 10/01/2015, Chi bộ Bộ môn Lý luận chính đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-201. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/ĐU ngày 27/10/2014 của Đảng ủy trường Đại học Tân Trào về việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội chi bộ; được sự nhất trí của Đảng ủy trường Đại học Tân Trào, Chi bộ Bộ môn Lý luận chính trị đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017.

Báo Tổng kết công tác lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2012-2015 và phương hướng nhiệm kỳ 2015-2017 đã đánh giá những ưu điểm Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2015. Chi bộ đã thực hiện tốt mảng công tác chính trị, đạo đức lối sống, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chi bộ đã sát sao chỉ đạo chính quyền Bộ môn thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được giao, tích cực khắc phục khó khăn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá có những biện pháp cụ thể uốn nắn những thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tích cực lồng ghép tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các bài giảng cho học sinh – sinh viên; Chi bộ đã lãnh đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm Nghị quyết TW 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.... Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, Báo cáo đã nghiêm túc chỉ ra những hạn chế trong lãnh đạo, tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Tuy thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng  nhưng Chi bộ chưa có nghị quyết chuyên đề, đôi khi triển khai các văn bản còn chậm.

Từ những mặt tích cực và hạn chế của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2012-2015, Chi bộ đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017. Trong phương hướng cho nhiệm kỳ tới, báo cáo cũng đưa ra các mục tiêu, các chỉ tiêu và giải pháp  tổ chức thực hiện

          Các đảng viên đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện cho Báo Tổng kết công tác lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2012-2015 và phương hướng nhiệm kỳ 2015-2017. Ngoài ra, Đại hội cũng đã tích cực thảo luận tham góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ lầm thứ V nhiệm kỳ 2015-2010 của Đảng bộ trường Đại học Tân Trào. Đồng chí Bàn Thị Bình được bầu làm bí thư chi bộ với sự tín nhiệm cao. Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhất trí với các nhiệm vụ và các chỉ tiêu đã đề ra.

          Trên tinh thần trách nhiệm cao làm việc khẩn trương, nghiên túc, Đại hội chi bộ Bộ môn Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2015-2017 đã thành công tốt đẹp. Tới dự và chúc mừng Đại hội có các giảng viên trong Bộ môn Lý luận chính trị là quần chúng ưu tú đang hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng và các đồng chí đang là cảm tình đảng. Sự thành công của Đại hội có được là do sự chuẩn bị kỹ càng của Chi bộ, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của các Đảng viên. Với sự quyết tâm cao của các đảng viên trong Chi bộ, chắc chắn trong nhệm kỳ 2015-2017, Chi bộ sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa.

Đồng chí Bàn Thị Bình – Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Nhung- thư ký Đại hội

Đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đảng viên và quần chúng ưu tú tặng hoa chúc mừng đồng chí Bàn Thị Bình trúng cử Bí thư chi bộ

nhiệm kỳ 2015-2017

 

Quần chúng ưu tú đến chúc mừng thành công của Đại hội

Trần Thị Mỹ Bình