Giới thiệu bộ môn Lý luận chính trị
 

Bộ môn Lý luận chính trị là đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu nhà trương được thành lập theo Quyết định số 646 của Hiệu trưởng trường CĐSP Tuyên Quang (nay là Đại học Tân Trào)

1. Chức năng

Tham mưu với Ban giám hiệu về các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Bộ môn; phụ trách giảng dạy các học phần của Bộ môn Lý luận chính trị cho khối Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chính quy và giáo dục thường xuyên của Trường; phụ trách công tác nghiên cứu khoa học phục vụ công tác quản lý và giảng dạy nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

2. Nhiệm vụ

1. Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường;

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Bộ môn theo năm học, từng học kỳ và từng tháng;

3. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;

4. Tổ chức biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy;

5. Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên thuộc Bộ môn;

6. Quản lý, sử dụng an toàn và có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc phạm vi Bộ môn phụ trách;

7. Phối hợp với các đơn vị khác trong nhà trường tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Cơ cấu tổ chức

Tổ chức bộ máy của Bộ môn Lý luận chính trị gồm: Trưởng Bộ môn, Phó trưởng bộ môn, Trợ lý văn phòng, Trợ lý đào tạo, giảng viên làm công tác chuyên môn.

Họ và tên: Lê Tuấn Ngọc

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0982787269

Email: ngoccttq@gmail.com
           ltngoc@tuyenquang.gov.vn

Họ và tên: Trần Thuý Vân

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0985 771 268

Email: vantran7785@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0398 201 078;  
                  0912 936 410

Email: nguyennhungnth2010@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Quang Hoài Châu

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0904048878

Email: chautqvn@gmail.com

Họ và tên: Hoàng Thị Trang

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0979649481

Email: hoangtrangcdtq@gmail.com

Họ và tên: Phạm Thu Trà

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0975569133

Email: trabittq@gmail.com

Họ và tên:  Trần Thị Mỹ  Bình

Chức vụ:  Giảng viên chính

Điện thoại: 0982.778.419

Email: tranthimybinh@gmail.com
           ttmbinh.dhtt@tuyenquang.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Mai Chinh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0373063587

Email: maichinh1989@gmail.com

Họ và tên:Bàn Thị Hương lan

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0987823788

Email: huonglandhtt0293@gmail.com

 
4. Liên hệ
- Địa chỉ liên hệ: Phòng 409 khu nhà làm việc trường Đại học Tân Trào - Tuyên Quang.

- Điện thoại: 027.3.891.764; 027.3.890.201