Đăng ký học tín chỉ năm học 2021 - 2022
 

Sinh viên vào đăng ký học tín chỉ năm học 2021-2022 theo địa chỉ dưới đây:

A. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

1. Ngành Sư phạm Toán học:

Khóa 2018: https://docs.google.com/forms/d/1kxaXfi_dwDDc0mM7x5KVYwirk-tvKlhmytokrzWOSZ0/edit

Khóa 2020, 2021: https://docs.google.com/forms/d/1LVVZs63FQwrAW9TeT2CG2Bdrp4IGK9C7b7xAI1DGaBc/edit

2. Ngành Sư phạm Sinh học:

Khóa 2019: https://docs.google.com/forms/d/1g6sq9BPtgoLN7M7C0K-J6PvoLWMxgrYEVGTUSWgiX5w/edit

3. Ngành Công nghệ thông tin:

Khóa 2020, 2021: https://docs.google.com/forms/d/1LcO0fE3pmW92K7BLsPyOzxUjPzwcwH0eLwfOLf_kvLc/edit

4. Ngành Giáo dục Tiểu học:

Khóa 2018, 2019: https://docs.google.com/forms/d/1dOxzEbsm3szDLwoppdNjv3LeZrP9vJ-xk2lLeJGZ__g/edit

Khóa 2020, 2021: https://docs.google.com/forms/d/1CVJxZv6mr1kgYPfuj_5orlOEYX0Xsuqtszfbv_ulPMk/edit

5. Ngành Giáo dục Mầm non:

Khóa 2018, 2019: https://docs.google.com/forms/d/1EBFCqMkcyTik71y76vZ3Fclqh8dMvriOaowfsfOQinI/edit

Khóa 2020, 2021: https://docs.google.com/forms/d/1hnwTGUpt3ZRTKF2DcI4FsmJFfUdKXopDRrV7W6qJpi4/edit

6. Ngành Quản lý đất đai:

Khóa 2018, 2019: https://docs.google.com/forms/d/1F8PhxfqXNbUEdHXUYepnWbEk7IBgCoTt8szqC5mQKDA/edit

Khóa 2020, 2021: https://docs.google.com/forms/d/1AVOc-XAWrZlI49dywQGkyUjOE1DDU52Uj1wDwAxQZxQ/edit

7. Ngành Chăn nuôi:

Khóa 2018: https://docs.google.com/forms/d/1YgGe1qn8YU8cotYg2AdRFujTeKj7lsvnBGXvVopMGvQ/edit

Khóa 2020, 2021: https://docs.google.com/forms/d/1-_ZO7rl7WDvueirxvinPbTmhkViRrGXFRm310mDu5x8/edit

8. Ngành Khoa học cây trồng:

Khóa 2018: https://docs.google.com/forms/d/1F7JMQYneQroLljjkCFVtCtKchvRVDl_nq5s9JxUbNL4/edit

Khóa 2020: https://docs.google.com/forms/d/1S4T7JbKka4CjhJcUrfGOh8xWe8PPACpOOP2wVyINj8A/edit

9. Ngành Kế toán:

Khóa 2018, 2019: https://docs.google.com/forms/d/12WQ38WWex9xoLaNWYLCcolXB2Q3xUVn0w5ky9c_wkbw/edit

Khóa 2020, 2021: https://docs.google.com/forms/d/1_4hQ2PHDPRZxdNIt69cfDUiMtc8xsbNLuOHkw4kuz_M/edit

10. Ngành Kinh tế nông nghiệp:

Khóa 2020, 2021: https://docs.google.com/forms/d/17sianQaZ22e51qFv2awPq9PajXNp2aa_CfAFf_3dhJk/edit

11. Ngành Kinh tế đầu tư:

Khóa 2021: https://docs.google.com/forms/d/1s7ok-VuI49m_66GM0xfBgi8VqyfYVjzCh1hVSWM23IQ/edit

12. Ngành Công tác xã hội:

Khóa 2018, 2019: https://docs.google.com/forms/d/1DWfhRi8kfPD7y8sY6mgeWTGQBHR895ZUfpc1-Bj7CdM/edit

Khóa 2020, 2021: https://docs.google.com/forms/d/1FkFWnZZZ1MTyLmtwY8yNr1umND0wR_K9BfHCjp_kz7M/edit

13. Ngành Tâm lý học:

Khóa 2020, 2021: https://docs.google.com/forms/d/1Vd9haHRTefSE2i6YhHiY4_hVOad1r6J7hxWErXcDwRQ/edit

14. Ngành Quản trị DVDL và LH:

Khóa 2018, 2019: https://docs.google.com/forms/d/1xa33zDPWkZgq_gHKS6wpdtJjYOEgVe2OJ-9bvIOifcw/edit

Khóa 2020, 2021: https://docs.google.com/forms/d/1O0GJ6f6B4LmjXeE6EfRPch2Pd0eePfegqbWTx41HEaU/edit

15. Ngành Quản lý văn hóa:

Khóa 2018, 2019: https://docs.google.com/forms/d/1My-nq8DGNB7SAuERlGQa7RyXg2RzhluasvkFJ1nBhyE/edit

Khóa 2020, 2021: https://docs.google.com/forms/d/1a9w57IbevuX9F1oxrPk9bUF3P_UsbY5Vo4VhO48hVeg/edit

16. Ngành Dược học:

Khóa 2020, 2021: https://docs.google.com/forms/d/14Dg8WTIfKbjou10xqIfSQpezHkmjCoCw3TtRdqWsEjk/edit

17. Ngành Điều dưỡng:

Khóa 2020, 2021: https://docs.google.com/forms/d/1i1lBVHs0QOCIP3NqscNa4beIkTBfy9Oy7tSpWglp3Q0/edit

18. Ngành Chính trị học:

Khóa 2021: https://docs.google.com/forms/d/1dvlnPqN5YtCk6tKPZlTESPbWjfKOy_tD4TyzAJaCLBg/edit

B. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1. Giáo dục Tiểu học

Khóa 2019: https://docs.google.com/forms/d/1tsk3WeAb78HWFapdkrOpufGLTgaRIZy5rI4k0ghTyNo/edit

2. Giáo dục Mầm non

Khóa 2019: https://docs.google.com/forms/d/1QLU1EY6hXKcUUGBvY8So72ZbPotBoLZlRY_UTgh6XcM/edit

Khóa 2020: https://docs.google.com/forms/d/1em9AoLzQ_kyUc36cB4tfnaSC2vixxge0FMWpCk7ptdI/edit

2. Sư phạm Tin học

Khóa 2019: https://docs.google.com/forms/d/1tG_CMfSsgt2Tb_lyVaVPmLSv1YnK-50sLNGPnZaf_a0/edit