Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tân Trào (tiền thân là khoa Giáo dục Tiểu học và Khoa Giáo dục Mầm non). Khoa hoạt động theo mô hình trường đại học theo Quyết định số 1605/ QĐ-HT ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào. Nhiệm vụ của khoa là đào tạo giáo viên bậc Tiểu học, Mầm non đảm bảo chất lượng cho tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh khác trên toàn quốc.

          Khoa giáo dục Tiểu học - Mầm non có 22 giảng viên (06 Tiến sĩ và 16 Thạc sĩ, trong đó có 04 giảng viên chính). Giảng viên của khoa có bề dầy kinh nghiệm trong việc đào tạo giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non. Trong nhiều năm qua, khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non đã đào tạo hàng nghìn sinh viên có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực về giáo viên của tỉnh và các địa phương trong toàn quốc. Hiện tại, Khoa đang đào tạo sinh viên các hệ Chính quy, Liên thông VLVH trình độ Cao đẳng, Đại học và dạy Tiếng Việt cơ sở cho lưu học sinh Lào.

I. Chức năng

- Là đơn vị quản lí hành chính cơ sở của nhà trường, quản lý các lớp học thuộc hệ đào tạo ngành  giáo dục Tiểu học và ngành giáo dục Mầm non; thực hiện tổ chức giảng dạy các bộ môn  thuộc chuyên ngành Toán, Ngữ văn và Phương pháp dạy học Tự nhiên - Xã hội cho hệ đào tạo giáo viên Tiểu học; các bộ môn thuộc chuyên ngành giáo dục Mầm non theo kế hoạch và quy định của Nhà trường.

- Tổ chức và giáo dục người học thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của Nhà trường và của Khoa; phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tham mưu và phối hợp với các đơn vị khác để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn khi được Hiệu trưởng phê duyệt.

II. Nhiệm vụ

- Tổ chức và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học gắn với công tác đào tạo trong nhà trường.

- Quản lí giảng viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Tổ chức biên soạn chương trình đào tạo, chương trình dạy học, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy và cải tiến phương pháp dạy học, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên trong Khoa.

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Khoa với Hiệu trưởng theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Các ngành đào tạo

1. Hệ đại học

-  Chính quy

- Liên thông Vừa làm vừa học

2. Hệ cao đẳng (Đối với ngành giáo dục mầm non)

- Chính quy

- Liên thông Vừa làm vừa học

IV.  Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Làm giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục Tiểu học, giáo dục Mầm non.

- Chuyên viên, trong các cơ quan, tổ chức có liên quan tới đối tượng hoạt động là trẻ em.

- Tư vấn viên, nghiên cứu viên về chuyên môn nghiệp vụ giáo dục Tiểu học, giáo dục Mầm non.

V. Danh sách cán bộ, giảng viên

Họ và tên: Vũ Thị Kiều Trang

Chức vụ: Bí thư chi bộ - Trưởng khoa

Điện thoại: 0915395113

Email: baotrangvk@gmail.com

Họ và tên: Bùi Ánh Tuyết

Chức vụ: Phó bí thư chi bộ - Phó trưởng Khoa - Trưởng môn Ngữ văn

Điện thoại: 0978759467 - 0855113664

Emai: buianhtuyettq@gmail.com

Họ và tên: Phạm Thị Thu Thủy

Chức vụ: Phó Trưởng khoa - Trưởng môn GDMN

Điện thoại: 0914 786 357

Email: thuykmn@gmail.com

Họ và tên: Phùng Thị Thanh

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Điện thoại: 0987.196.875

Email: phungthithanhdhtt@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Giang

Chức vụ: Giảng viên - Trợ lý giáo vụ

Điện thoại: 0915242669

Email: giangnguyen.tq@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0942155698

Email: haiyentq1978@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0915905499

Email: huongkiencdtq@gmail.com

Họ và tên: Vũ Thị Lan

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0916844333

Email: lansptq@gmail.com

Họ và tên: Phạm Thị Xuân

Chức vụ: Giảng viên - Chủ tịch CĐBP

Điện thoại: 0398474905

Email: xuandungcdsptq@gmail.com

Họ và tên: Bùi Khánh Ly

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0916844253

Email: buikhanhlytq@gmail.com

Họ và tên: Đinh Thị Lương

Chức vụ: Giảng viên - Trợ lý Khoa

Điện thoại: 0387 373 085

Email: dinhthiluong83@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Như Mai

Chức vụ: Giảng viên, Trợ lý khoa

Điện thoại: 0913194889

Email: nguyennhumaicdtq@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Vui

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0393003743

Email: nguyenvuisp@gmail.com

Họ và tên:  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Giảng viên, Trợ lý khoa

Điện thoại: 0979986993

Email: anhnguyetk61gdmn@gmail.com

Họ và tên: Chu Thị Thùy Phương

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0915081005

Emai: hoahuetay83tq@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thuỳ

Chức vụ: Giảng viên

.Điện thoại: 0966 33 88 28

Email: nguyenthuycdtq88@gmail.com

Họ và tên: Lê Danh Tuyên

Chức vụ: Giảng viên - Trợ lý Khoa

Điện thoại: 0964943379

Emai: ledanhtuyen28987@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0964 873 284

Email: hongchuyennnvn.tn@gmail.com

Họ và tên: Linh Thị Thanh Loan

Chức vụ: Giảng viên - Trợ lý Khoa

Điện thoại: 0985172862

Email: linhloan862@gmail.com

Họ và tên: Nông Thị Huyên

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0944 710 887

Email: nonghuyencdtq@gmail.com

Họ và tên: Phạm Thị Huyền

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0977 157 527

Email: phamhuyen369@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thảo Mi

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0375 685 293

Email: thaomikmn@gmail.com

 

Họ và tên: Vũ Thị Hương

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0989504152

Emai: huongvu1985@gmail.com

Họ và tên: Đinh Thị Mai Lịch

Chức vụ: Trợ lý khoa

Điện thoại:

Email:

 

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên