Khoa Khoa học Cơ bản là đơn vị trực thuộc trường Đại học Tân Trào, được sáp nhập từ ba khoa: Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn; Khoa Khoa học Tự nhiên - Kĩ thuật - Công nghệ và Khoa Ngoại ngữ theo Quyết định số 638/QĐ-HT ngày 15  tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào.

Khoa  có 05 bộ môn: Toán học, Vật lý, Sinh-Hóa, Tin học, Ngoại ngữ; đảm nhiệm đào tạo các ngành Đại học  như: Sư phạm Toán học, Sư phạm Công nghệ thông tin, Sư phạm Sinh học. Ngoài ra, Khoa còn thực hiện đào tạo cao đẳng Sư phạm Tin học, liên thông theo hình thức VLVH cho các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Sinh học, Cử nhân Công nghệ thông tin và giảng dạy các học phần KHCB, Tin học, Ngoại ngữ cho các ngành học khác trong toàn trường.

Khoa có 19 giảng viên cơ hữu trình độ TS, Ths và trên 80 giảng viên trình độ PGS, TS, Ths trong toàn trường tham gia giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn.  Đội ngũ của khoa có nền tảng tri thức tốt và nhiều kinh nghiệm trong công tác đào tạo nguồn nhân lực trong và ngoài sư phạm đáp ứng nhu cầu của xã hội.

I. Chức năng

1. Là đơn vị quản lí hành chính cơ sở của nhà trường, trực tiếp quản lý các lớp học thuộc hệ đào tạo ngành Đại học Công Nghệ thông tin, Sư phạm Toán học; Sinh học; Văn học, Vật lí; tổ chức thực hiện giảng dạy các bộ môn Toán học,  Ngoại ngữ, Tin học,  Sinh – hóa  cho hệ đào tạo thuộc các chuyên ngành theo kế hoạch và quy định của nhà trường;

2. Tổ chức và giáo dục người học thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của nhà trường và của khoa; phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Tham mưu và phối hợp với các đơn vị khác để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn khi được hiệu trưởng phê duyệt.

II. Nhiệm vụ

1. Tổ chức và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường.

2. Tổ chức nghiên cứu khoa học gắn với công tác đào tạo trong nhà trường.

3. Quản lí giảng viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của hiệu trưởng.

4. Tổ chức biên soạn chương trình đào tạo, chương trình dạy học, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy và cải tiến phương pháp dạy học, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên trong khoa.

6. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của khoa với Hiệu trưởng theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Các ngành đào tạo

1. Hệ đại học

-  Chính quy

- Vừa làm vừa học, liên thông

2. Hệ cao đẳng

-  Chính quy

- Vừa làm vừa học, liên thông

IV.  Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng đảm nhận các công việc trong ngành giáo dục và các ngành liên quan phù hợp với các chuẩn đầu ra đã được đào tạo;

Được tuyển dụng làm giáo viên bộ môn dạy học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và chuyên nghiệp; cán bộ thuộc lĩnh vực nghiên cứu, phê bình văn học; các ngành văn hóa, thông tin, truyền thông, báo chí, ngành vật lí, môi trường.

Có thể học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ thuộc chuyên ngành giáo dục Trung học cơ sở, nghiên cứu văn học, công tác truyền thông, quản lí giáo dục, văn hóa và trở thành cán bộ cốt cán của các ngành này.

V. Danh sách giảng viên

Họ và tên: Nguyễn Tuyết Nga

Chức vụ: Giảng viên - Trưởng bộ môn Toán - Phó trưởng khoa

Điện thoại: 0945737088

Emai: tuyetnga.sp@gmail.com

Họ và tên: TS. Lê Anh Nhật

Chức vụ: Phó Trưởng khoa.

Điện thoại: 0912.844.866

Email:leanhnhat@tuyenquang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết

Chức vụ: Trưởng bộ môn Sinh-Hóa  - Giảng viên chính

Điện thoại:0983045661

E-mail: tuyettq71@gmail.com    

Họ và tên: Lê Văn Hùng

Chức vụ: Trưởng bộ môn Tin học - Giảng viên

Điện thoại: 0973512275

E-mail: lehung231187@gmail.com.

Họ và tên: Nguyễn Khải Hoàn

Chức vụ: Giảng viên chính

Điện thoại:

E-mail:

 

Họ và tên: Phạm Thục Anh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0915 591 268

E-mail: thucanhcdtq@gmail.com

Họ và tên: Hoàng Thị Lệ Thương

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0983586193

Email: hoangthilethuong@gmail.com

Họ và tên: Trần Thị Hồng Dung

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0949198118

Email: tranhongdungcdtq@gmail.com

Họ và tên: Mai Thị Hiền

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0862093368

Email: maihiencdtq@gmail.com

Họ và tên: Dương Thị Ngữ

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0988.015.621

Địa chỉ mail: duongthingu@gmail.com

Họ và tên: Bùi Thị Lan

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0163 3103 938

E-mail: builan.ngoaingu@gmail.com

Họ và tên: Đồng Thị Xuân Dung

Chức vụ: Trưởng bộ môn Ngoại ngữ - Giảng viên

Điện thoại: 0914 599 982

E-mail: dongdungtq@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Lan

Chức vụ: Giảng viên chính

Điện thoại: 0983981399

Email: nguyenlancdtq@gmail.com

Họ và tên: Hà Thị Chuyên 

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0356265953

Email: hoahoctro8387@gmail.com

Họ và tên: Tạ Thị Thanh Huyền

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0978 090 131

Email: icystar150884@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Dung

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0356.506.319

 Email:thuydungthnn@gmail.com

Họ và tên: Phạm Thị Huyền Trang

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0984.056.994

Email: trangsp1987@gmail.com

Họ và tên: Lương Mạnh Hà

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0846979588

E-mail: ha.cdtq@gmail.com
              mha.dhtt@tuyenquang.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Kiều Linh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0917317467

Email: nguyenkieulinh@gmail.com

 

 

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên