Giới thiệu Phòng Đào tạo
 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

I - CHỨC NĂNG

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc định hướng chiến lược phát triển và triển khai các hoạt động: tuyển sinh, mở ngành đào tạo, phát triển chương trình đào tạo và quản lý công tác đào tạo.

2. Tổ chức thực hiện và giám sát công tác giảng dạy, học tập các hệ và các trình độ đào tạo của Nhà trường.

3. Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo quy chế, quy định. Điều 5. Nhiệm vụ

II - NHIỆM VỤ

1. Quản lý đào tạo

1.1. Tham mưu, phối hợp xây dựng chiến lược đào tạo, cơ cấu ngành, chuyên ngành đào tạo, quy mô, phương thức đào tạo; các quy chế, quy định, văn bản của Trường về quản lý đào tạo.

1.2. Chủ trì tham mưu công tác mở ngành, chuyên ngành đào tạo mới, hướng dẫn các đơn vị chuyên môn xây dựng, phát triển, đánh giá chương trình đào tạo.

1.3. Phối hợp với các Khoa, Bộ môn, Phòng ban chức năng xây dựng Kế hoạch giảng dạy, học tập năm học, kỳ học. Giám sát việc thực hiện thời khoá biểu và lịch trình giảng dạy của giảng viên.

1.4. Tổ chức lớp học phần, tổ chức đăng ký, giám sát khối lượng học tập của người học trong từng học kỳ, tổ chức học lại, học cải thiện điểm.

1.5. Quản trị phần mềm quản lý đào tạo theo nhiệm vụ được phân quyền.

1.6. Trình Hiệu trưởng xem xét những trường hợp bảo lưu kết quả học tập, chuyển ngành đào tạo, dùng học, tiếp tục học, chuyển trường, cảnh báo học tập, buộc thôi học do kết quả học tập không đạt theo quy chế đào tạo.

1.7. Tổ chức thực hiện, giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch thực tập, thực tế chuyên môn, khóa luận tốt nghiệp các ngành, hệ đào tạo của Trường.

1.8. Tổng hợp trình Hiệu trưởng phê duyệt kết quả xét miễn giảm và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập của người học theo quy định.

1.9. Phối hợp quản lý kết quả học tập của người học. Đánh giá kết quả học tập theo kỳ học, năm học, khóa học.

1.10. Hướng dẫn cố vấn học tập thực hiện các nội dung liên quan đến chuyên môn của Phòng.

1.11. Phối hợp với Phòng Thanh tra – Pháp chế; Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, kiểm tra, thi.

1.12. Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ. Thực hiện in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

1.13. Phối hợp với Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng Kế hoạch – Tài vụ, các Khoa/Bộ môn đề xuất bổ sung, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư phục vụ cho công tác tuyển sinh, đào tạo.

1.14. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kết nối, hợp tác với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác đào tạo và sử dụng người học sau khi tốt nghiệp.

1.15. Phối hợp với phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trong định hướng công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên, ứng dụng kết quả nghiên cứu trong giảng dạy và học tập; phối hợp tổ chức hợp tác, liên kết đào tạo với nước ngoài.

1.16. Lưu trữ hồ sơ liên đến quan công tác đào tạo theo quy định hiện hành. 1.17. Thực hiện lập các báo cáo, thống kê liên quan đến công tác đào tạo. 1.18. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

2. Tuyển sinh

2.1. Tham mưu, quản lý và chịu trách nhiệm tổ chức công tác tuyển sinh các trình độ, hệ đào tạo của Trường.

2.2. Tham mưu cho Lãnh đạo trường ban hành các văn bản, quy định, quy chế, chính sách, kế hoạch tuyển sinh.

2.3. Tham mưu xác định chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng đề án tuyển sinh hàng năm. 2.4. Tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, truyền thông tuyển sinh.

2.5. Thực hiện nhiệm vụ của thường trực Hội đồng tuyển sinh, thư ký hội đồng tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của thí sinh.

3. Liên kết đào tạo

3.1. Chủ trì tham mưu thực hiện công tác liên kết đào tạo trong vai trò Trường là đơn vị chủ trì đào tạo và Trường là đơn vị phối hợp đào tạo. Công tác liên kết đào tạo thực hiện theo hướng đáp ứng tối đa nhu cầu của người học, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất của Nhà trường.

3.2. Là đầu mối liên hệ với các đối tác, chuẩn bị thủ tục, hồ sơ, và điều kiện đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong hoạt động liên kết đào tạo.

3.3. Phối hợp quản lý và tổ chức hoạt động liên kết tuyển sinh, tổ chức đào tạo các trình độ với đơn vị liên kết trong cả nước theo quy định hiện hành.

 

III - THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

Họ và tên: Trần Vũ Phương

Chức vụ: Trưởng phòng, Giảng viên chính

Điện thoại: 0985564388

Email: phuongdhtt@gmail.com

Họ và tên: Trương Thị Hoài Linh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0915395559

Emai: hoailinhtq@gmail.com

Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc Hà

Chức vụ: Phó trưởng phòng,

Điện thoại: 0984696959

Emai: ngocha89.cdsp@gmail.com

Họ và tên:Nguyễn Văn Dân

Chức vụ:Giảng viên

Điện thoại: 0384.989.487

Email:nguyendan72@gmail.com

Họ và tên:Nguyễn Thị Hà Phương

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0943.938.899

Email: haphuongdhtt@gmail.com

Họ và tên:Hoàng Linh Chi

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:0357.393.624

Email: linhchi86tq@gmail.com

Họ và tên: Trần Thị Kim Oanh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01674.699.489

Email: tranoanh.cdtq@gmail.com

Họ và tên: Vũ Thị Giang

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0383 617 661

Email:vtgiangt10@gmail.com

Họ và tên: Vũ Quang Thọ

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0962 915 110

Email: quangthogv@gmail.com

Họ và tên: Vũ Thanh Bình

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0359 460 491

Email: vuthanhbinhdhtt@gmail.com

Họ và tên: Phạm Mạnh Hà

Chức vụ: Chuyên viên chính

Điện thoại: 0912025576; 0984694222

Email: manhhatq2009@gmail.com

Họ và tên: Triệu Thị Kim Cúc

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0336 010 999

Email: kimcuctrieu@gmail.com

IV. Liên hệ
Phòng Đào tạo
Phòng 206(tầng 2) Nhà A1 - Trường Đại học Tân Trào
ĐT: 0273.892.012 (567); Email: phongdaotao.c09@moet.edu.vn