Thông báo đăng ký tham gia thực tập tại trường Đại học Pampanga – Philippines
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /TB-ĐHTTr

Tuyên Quang, ngày       tháng      năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký tham gia thực tập tại trường Đại học PampangaPhilippines

 

Căn cứ Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa trường Đại học Tân Trào và trường Đại học Pampanga – Philippines ngày 21/3/2019;

Nhà trường thông báo tới các Khoa và toàn thể sinh viên Chương trình “Thực tập sinh tại trường Đại học Pampanga – Philippines”, cụ thể như sau:

1. Chương trình, thời gian thực tập

- Chương trình thực tập dành cho sinh viên thuộc tất cả các chuyên ngành.

- Thời gian thực tập: dự kiến từ 03/4 – 28/4/2020

- Thời gian đào tạo tiếng anh và kỹ năng: từ 01/2 – 31/3/2020

2. Yêu cầu

- Sinh viên có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng anh

- Có học lực khá trở lên và hạnh kiểm tốt.

3. Quyền lợi sinh viên tham gia thực tập

- Được đào tạo tiếng anh và kỹ năng thực tập tại nước ngoài trước khi đi.

- Sinh viên được hưởng các quyền lợi khác theo quy định tại Quyết định số 133/QĐ-ĐHTTr ngày 28/2/2017 của trường Đại học Tân Trào ban hành “Quy định chế độ khuyến khích đối với sinh viên tham gia thực tập ở nước ngoài”.

- Có chứng nhận tham gia kỳ thực tập của trường Đại học Pampanga – Philippines.

4. Thời gian đăng ký

Các sinh viên có nhu cầu tham gia chương trình đăng ký trực tiếp hoặc thông qua lớp trưởng và nộp danh sách về Khoa, các Khoa tổng hợp danh sách gửi về phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trước ngày 31/01/2020. Mọi thông tin cụ thể liên hệ Đ/c Tạ Thị Thanh Huyền, ĐT: 0978.090.131 (email: icystar150884@gmail.com).

Đề nghị các đơn vị triển khai nội dung thông báo này đến toàn thể sinh viên.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường (b/c);

- Các Khoa (t/h);

- Lưu: VT, HTQT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 PGS. TS. Nguyễn Bá Đức