Giới thiệu thông tin việc làm cho sinh viên (VNPT Tuyên Quang)
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số: 68 /TB-ĐHTTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc giới thiệu thông tin việc làm cho sinh viên

 

Căn cứ Thông báo ngày 19/3/2021 của Phòng bán hàng Thành phố - Yên Sơn thuộc Trung tâm kinh doanh VNPT Tuyên Quang về đăng ký tuyển nhân viên kinh doanh. Nhằm hỗ trợ sinh viên sau khi ra trường tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, ngành nghề được đào tạo.

Trường Đại học Tân Trào thông tin giới thiệu việc làm tại Phòng bán hàng Thành phố - Yên Sơn, VNPT Tuyên Quang, cụ thể như sau:

1. Vị trí việc làm: Nhân viên Telesal (Nhân viên tư vấn); nhân viên quản lý kênh; nhân viên kinh doanh địa bàn; nhân viên thu cước.

2. Số lượng cần tuyển: 12

3. Thời gian làm việc: Theo quy định của Nhà nước.

4. Yêu cầu chung: Đã tốt nghiệp trình độ từ Cao đẳng trở lên; dưới 40 tuổi; nhiệt tình, trung thực trong công việc; có sức khỏe tốt; thích kinh doanh.

5. Quyền lợi: Được hưởng lương theo BSC và đơn giá, thưởng khuyến khích theo doanh số từ 5-20 triệu đồng; được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe và các đãi ngộ khác.

6. Chi tiết liên hệ:

Phòng Quản lý sinh viên, Trường đại học Tân Trào (đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Chuyên viên Phòng QLSV, số điện thoại: 0914399088).

7. Thời gian nhân hồ sơ: Từ 25/3/2021 đến hết ngày 31/5/2021.

Trường Đại học Tân Trào trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường (b/c);

- Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên trường;

- Lãnh đạo các khoa (p/h);

- Ban H.nghiệp và TVVL trường (t/h);

- Lưu VT; QLSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ SINH VIÊN

 

(Đã ký)

 

Trần Quang Huy