Giới thiệu Trung tâm thông tin thư viện
 

Trung tâm Thông tin – Thư viện được thành lập theo Quyết định số 1512/QĐ-ĐHTT ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về việc Thành lập các Trung tâm trực thuộc trường Đại học Tân Trào.

Căn cứ Quyết định số 743/QĐ-ĐHTT ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Tân Trào, Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ cụ thể sau:

I. Chức năng

Trung tâm có chức năng bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng các nguồn tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với yêu cầu hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

Trung tâm tham mưu cho Ban Giám hiệu về chủ trương, biện pháp, kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, thư viện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo của Nhà trường cũng như về chất lượng nghiên cứu, học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên và các đối tượng khác khi có nhu cầu khai thác thông tin.

II. Nhiệm vụ

Tham mưu giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng) xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Trụng tâm, tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường; 

Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường; thu nhận các tài liệu, giáo trình do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên; chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khảo của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện; 

Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ẩn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật; 

Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sàn phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật; 

Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện; 

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác; 

Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Thực hìện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Hiệu trưởng. 

III -  Địa chỉ liên hệ:

Tầng 1 nhà B hoặc Tầng 4 nhà C

Trường ĐH Tân Trào – Km6 - Trung Môn - Yên Sơn - Tuyên Quang.

Điện thoại: 027.3892.867.

IV – Danh Sách cán bộ Trung Tâm Thông Tin Thư viện

Họ và tên: Phan Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Giám đốc trung tâm

Điện thoại: 0961 306 888

Email: phanhongnhungcdtq@gmail.com

Họ và tên: Hoàng Thị Lan Phương

Chức vụ: Thư viện viên

Điện thoại: 0978 154 778

Email: phuong.tttv78@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Kỹ sư

Điện thoại: 0989.782.611.

Email: 

Họ và tên: Nguyễn Nguyệt Ngàn

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0965626680

Email:  nguyetngan7781@gmail.com

Họ và tên: Lý Thị Liên

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại: 0352.229.218

Email: lylien1990@gmail.com

Họ và tên: Lê Thị Hường

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0399661899

Email: lehuongtq899@gmail.com