Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số: ....../ĐHTT-TS

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 03 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Chỉ tiêu tuyển sinh 2016

Căn cứ Thông báo số 68/TB-BGDĐT ngày 24/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, Nhà trường thông báo đến các đơn vị trực thuộc, cụ thể như sau :

STT

Loại chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Đại học

900

 

1.1

Chính quy

750

 

1.2

Liên thông vừa làm vừa học

150

 

2

Cao đẳng

890

 

2.1

Chính quy

600

 

2.2

Liên thông vừa làm vừa học

290

 

3

Trung cấp

280

 

3.1

Chính quy

280

 

3.2

Liên thông vừa làm vừa học

0

 

TỔNG:

2.070

 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu VT, TH, HC.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

      

PGS. TS. Nguyễn Bá Đức