Quyết định về việc thành lập Hội đồng trường, Trường Đại học Tân Trào