Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2016
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số:  118/TB-ĐHTTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 08  tháng 9  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2016

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 17/7/2017 của Ban chỉ đạo tuyển dụng viên chức năm 2016 tỉnh Tuyên Quang về tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2016.

Trường Đại học Tân Trào tiến hành xét tuyển đảm bảo đúng quy định và tổng hợp kết quả xét tuyển.

(Biểu tổng hợp kết quả xét tuyển đính kèm)

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Đoàn Giám sát tuyển dụng tỉnh;

- Lưu: VT, TCCT. (H03b)

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

PGS. TS. Nguyễn Bá Đức