Giới thiệu Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác quốc tế
 

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tân Trào được thành lập theo Quyết định số 1507/QĐ-ĐHTTr ngày 25/9/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá các hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động hợp tác quốc tế.

Tổ chức điều hành và quản lý các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ và các sản phẩm khoa học công nghệ theo đúng quy định của luật pháp Việt Nam và Điều lệ trường Đại học.

Xây dựng các mối quan hệ và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của nhà trường trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, giao lưu, hội thảo, hội nghị, dịch vụ … phù hợp với thông lệ quốc tế, luật pháp Việt Nam, điều kiện của tỉnh và của Trường Đại học Tân Trào.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu xây dựng, ban hành văn bản

- Tham mưu và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường.

2.2. Công tác nghiên cứu khoa học

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong nhà trường xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học định kỳ hàng năm, 5 năm. Đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ.

- Chủ trì việc hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế nội bộ tham mưu cho Ban Giám hiệu về hoạt động nghiên cứu khoa học. Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, địa phương và cơ sở. Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.

- Chủ trì việc tổ chức và quản lý công tác biên soạn, biên dịch, thẩm định, giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học; tổng kết, khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện các dịch vụ nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước và phục vụ nhu cầu xã hội theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục.

- Chủ trì và phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, các Khoa, Bộ môn tổ chức chỉ đạo, quản lý và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên; tổ chức các hội thi sinh viên nghiên cứu khoa học trong phạm vi trường.

- Thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo về hoạt động nghiên cứu khoa học theo qui định.

2.3. Công tác hợp tác quốc tế

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu giúp Ban Giám hiệu thiết lập, mở rộng các mối quan hệ hợp tác, ký kết văn bản ghi nhớ, thoả thuận hợp tác về đào tạo, khoa học và công nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước theo đúng quy định của pháp luật.

- Quản lý, điều hành các dự án hợp tác đã được phê duyệt. Chuẩn bị, xây dựng hồ sơ, tiến hành các thủ tục xin giấy phép hoạt động đối với các chương trình, dự án hợp tác quốc tế mới.

- Chuẩn bị, tổ chức các buổi làm việc và ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa lãnh đạo nhà trường với các đoàn khách nước ngoài trong lĩnh vực hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Phối hợp với các đơn vị soạn thảo nội dung hội đàm và các văn bản về quan hệ quốc tế trình Hiệu trưởng phê duyệt. Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư điện tử phục vụ cho các hoạt động quan hệ quốc tế của trường.

- Lập chương trình, nội dung, thời gian của các đoàn khách nước ngoài đến trường làm việc hoặc đoàn cán bộ của nhà trường đi công tác nước ngoài; phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, tham quan du lịch, bảo đảm hoạt động cho khách nước ngoài thuận lợi, an toàn, đúng qui định; tiếp nhận quà tặng và chuẩn bị quà tặng cho khách nước ngoài.

- Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng qui định hiện hành. Quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị và cá nhân liên quan đến hợp tác quốc tế. Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý sinh viên quốc tế.

2.4. Công tác khác

- Thường trực các Hội đồng thuộc lĩnh vực quản lý khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường.

- Lập chương trình công tác và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch chung của nhà trường, phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ phát sinh. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của trường.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

3. Cơ cấu tổ chức

Họ và tên:Khổng Chí Nguyện

Chức vụ:  Giảng viên chính - Trưởng Phòng

Điện thoại:0984732576

Email:nguyenkc69@gmail.com

Họ và tên: Đoàn Thị Cúc

Chức vụ: Phó trưởng phòng - Giảng viên chính

Điện thoại: 0979.251987

Email: doancuc1987@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Khánh Duy

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:0972807689

Email:nguyenduy.hunre@gmail.com

Họ và tên: Trịnh Phương Ngọc

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0948118068

Email: gemytrinh@gmail.com

Họ và tên: Trần Thị Thuý Lan

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0944 466 682

E-mail: thuylanttu@gmail.com

Họ và Tên: Nguyễn Thanh Phong

Chức vụ: NCV

Điện thoại: 096 124 1634

Gmail: thanhphong.gcevn@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Anh

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0941 917 666

Emai: hoaianh1608@gmail.com

 

4. Địa chỉ liên hệ:

Phòng 101 nhà A, trường Đại học Tân Trào

Điện thoại: 0273.892.269