Giới thiệu Phòng Quản lý sinh viên
 

Phòng Quản lý sinh viên là đơn vị nghiệp vụ thuộc Trường Đại học Tân Trào. Hiện nay, tổ chức và hoạt động của Phòng thực hiện theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý sinh viên được ban hành kèm theo Quyết định số 258/QĐ-ĐHTTr  ngày 26/3/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.

Cơ cấu tổ chức của Phòng gồm: Trưởng phòng, phó trưởng phòng và các cán bộ, giảng viên, nhân viên.

- Địa chỉ liên hệ: Phòng 311, Nhà A,Trường Đại học Tân Trào.

- Điện thoại: Bộ phận công tác HSSV: 0207. 3890.227

                    Bộ phận Quản lý khu nội trú: 0207. 3890.003

- Email: tqhuy38@gmail.com

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, quản lý, hỗ trợ sinh viên và thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với sinh viên.

II. NHIỆM VỤ

1. Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền

a. Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền để sinh viên nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, cảnh giác và biết phê phán những luận điểm xuyên tạc, hành động chống phá Đảng và Nhà nước; phổ biến, tuyên truyền các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện, pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các Luật khác có liên quan tới sinh viên.

b. Giáo dục, tuyên truyền cho sinh viên những giá trị, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội và đạo đức nghề nghiệp; giáo dục ý thức trách nhiệm của cá nhân sinh viên đối với tập thể và cộng đồng.

c. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức, đoàn thể khác có liên quan trong các hoạt động rèn luyện của sinh viên. Tạo môi trường để sinh viên phấn đấu, rèn luyện, hình thành các kỹ năng sống, kỹ năng nghề nhiệp.

d. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong và ngoài nhà trường tổ chức cho sinh viên thực hiện các hoạt động tình nguyện, phục vụ vì cộng đồng.

2. Công tác quản lý sinh viên

a. Công tác hành chính

- Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển; tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” theo quy định.

- Làm thẻ sinh viên; thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý hồ sơ của người học.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước qui định đối với sinh viên về học bổng, trợ cấp xã hội, tín dụng sinh viên và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến người học.

- Định kỳ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên; Hội nghị công tác quản lý sinh viên; Hội nghị công tác cố vấn học tập.

- Thực hiện các khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp và một số nội dung khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng Nhà trường; thiết lập mối quan hệ với cựu sinh viên.

b. Công tác khen thưởng và kỷ luật

- Chủ trì tham mưu, thực hiện công tác đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên; xếp loại học bổng khuyến khích học tập và các loại học bổng, hỗ trợ khác cho sinh viên; phân loại, xếp loại sinh viên cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khoá học; tham mưu tổ chức xét thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

- Chủ trì tham mưu tổ chức xét kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế, nội quy.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các khoa, lớp trong việc thực hiện các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện đối với sinh viên;

c. Công tác sinh viên nội trú, ngoại trú và an ninh trật tự

- Hướng dẫn người học làm thủ tục đăng ký tạm trú theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Bố trí, sắp xếp chỗ ở cho người học theo điều kiện cơ sở vật chất thực tế theo thứ tự ưu tiên theo quy định và chủ trương, kế hoạch của nhà trường đã duyệt; lập sổ theo dõi sinh viên nội trú theo mẫu quy định.

- Sắp xếp cán bộ trực Khu nội trú theo chế độ 24/24 giờ trong ngày; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy của sinh viên trong khu nội trú và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

- Phối hợp với Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng Khám đa khoa Trường Đại học Tân Trào bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống dịch bệnh và các tệ nạn xã hội trong khu nội trú.

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên trường tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát đảm bảo xây dựng môi trường văn minh, văn hóa tại nơi cư trú của sinh viên.

- Phối hợp với công an địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học; theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, hành vi của sinh viên để có sự định hướng, giáo dục; phối hợp ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật của sinh viên; phối hợp xử lý các vụ việc về an ninh, trật tự trường học và các vụ việc liên quan đến sinh viên ở trong và ngoài Trường.

3. Công tác hỗ trợ và dịch vụ sinh viên

a. Chủ trì phối hợp với các khoa tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp công tác tư vấn hướng nghiệp, việc làm theo quy định.

b. Chủ trì phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên trường, các khoa và Phòng Khám đa khoa Trường Đại học Tân Trào tư vấn, hỗ trợ sinh viên khi gặp phải các vấn đề về tâm lý - xã hội; phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho sinh viên.

c. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động hỗ trợ tài chính và hỗ trợ đặc biệt khác cho sinh viên theo quy định.

d. Tổ chức dịch vụ trông giữ xe cho sinh viên nội trú và các dịch vụ khác theo quy định của Nhà trường.

4. Tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị theo quy định.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN:  

Họ và tên: Trần Quang Huy

Chức vụ: Trưởng phòng, Giảng viên

Điện thoại: 0988.238.111

Email: tqhuy38@gmail.com

Họ và tên: Trần Thị Nhung

Chức vụ: Phó trưởng phòng - Giảng viên

Điện thoại: 0912.909.608

Email: nhungtq78@gmail.com

Họ và tên:Trịnh Phi Hiệp

Chức vụ: Giảng viên - Phó trưởng phòng

Điện thoại:0984.597.789

Email: trinhphihieptq@gmail.com

Họ và tên: Đào Thị Hồng

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0353.160.095

Email: daohong.027@gmail.com

Họ và tên: Ma Thị Hồng Thu

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0978.066.984

Email: thutq7@gmail.com

Họ và tên: Trần Thị Hồng Minh

Chức vụ: Kỹ sư

Điện thoại: 035 423 33 10

Email: tranminhsontq74@gmail.com

Họ và tên: Chu Thị Mai Anh

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại:   0986202007  

Email:   

Họ và Tên: Vũ Trọng Nghĩa 

Chức vụ: Kỹ sư

Điện thoại: 0978.227.422

Gmail: vutrongnghia.tq@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 088 641 78 91

Email: tuananh170891@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Sơn Tùng

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0977028666

Email: nguyentung260184@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Văn Hưng

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0914 399 088

Email:nguyenvanhungxh10b@gmail.com

Họ và tên: Đỗ Xuân Trường

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0849281188

Email: truongcdtq@gmail.com

Họ và tên: Trần Việt Dũng

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0973.112.630

Email: tranvietdungkttq@gmail.com