Giới thiệu Phòng Thanh tra Pháp chế
 

Phòng Thanh tra - Pháp chế là phòng chức năng thuộc Trường Đại học Tân Trào, được thành lập theo Quyết định số 1672/QĐ-ĐHTTr ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.

I. Chức năng

1. Thanh tra nội bộ tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà trường nhằm phòng ngừa, phát hiện và tham mưu, tư vấn giúp Hội đồng trường, Hiệu trưởng xử lí những thiếu sót của tập thể và cá nhân thuộc Trường trong việc thực hiện các quy định, quy chế thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và của Nhà trường.

1. Tham mưu, tư vấn giúp Hội đồng trường, Hiệu trưởng Nhà trường về những vấn đề pháp lí liên quan đến tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Tân Trào; bảo đảm mọi hoạt động của Nhà trường phải tuân theo pháp luật. Tham mưu triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác pháp chế.

 

II. Nhiệm vụ

1. Công tác Thanh tra

1.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra và định kỳ báo cáo Hiệu trưởng.

1.2. Chuẩn bị nhân sự và trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra để tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Hiệu trưởng.

1.3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật giáo dục đối với cá nhân, đơn vị trong Nhà trường. Qua hoạt động thanh tra, kiến nghị với Hiệu trưởng những vấn đề cần giải quyết, điều chỉnh và hoàn thiện đối với các qui định quản lý và các biện pháp chỉ đạo thực hiện nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà trường.

1.4. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, việc cấp văn bằng, chứng chỉ; kiểm tra văn bằng, chứng chỉ của người học; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc thực hiện quy định chuyên môn; việc quản lí tài chính, tài sản; việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ; công tác tổ chức cán bộ; công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác phòng, chống tham nhũng…

1.5. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xác minh làm rõ và đề xuất biện pháp giải quyết. Giúp Hiệu trưởng tiếp công dân theo qui định.

1.6. Chủ trì tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác thanh tra các kỳ thi theo đúng các Quy chế của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

1.7. Thực hiện chế độ báo cáo, tổng kết, rút kinh nghiệm tình hình thực hiện công tác thanh tra với Hiệu trưởng và cơ quan quản lí cấp trên theo quy định.

1.8. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động và người học.

1.10. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra trong nhà trường.

1.12. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thanh tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

1.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng trường và Hiệu trưởng giao.

2. Công tác Pháp chế

2.1. Xây dựng kế hoạch, các văn bản quản lí liên quan đến công tác pháp chế của Nhà trường và chủ trì tổ chức thực hiện. Thực hiện chế độ báo cáo với Hiệu trưởng và cơ quan quản lí cấp trên theo quy định.

2.2. Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế.

2.3. Giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lí; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường Đại học Tân Trào, các đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người học.

2.4. Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2.5. Tham gia ý kiến về mặt pháp lí đối với các văn bản do các đơn vị chức năng trực thuộc Nhà trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng.

2.6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của Trường Đại học Tân Trào cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người học; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi toàn trường.

2.7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lí, chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng và các đơn vị; kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lí các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Trường Đại học Tân Trào và các đơn vị trực thuộc.

2.8. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

2.9. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

Họ và tên: Lê Thị Thu Hà

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ,Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng

Điện thoại: 0988.238.654

Email: lethithuhadhtt@gmail.com

Họ và tên: Lê Trung Hiếu

Chức vụ: Giảng viên - Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0902255989

Emai: letrunghieu8577@gmail.com

Họ và tên: Quan Thị Dưỡng

Chức vụ: giảng viên

Điện thoại: 0986.053.124

Email: Duongcdsp@gmail.com

Họ và tên: Trần Thị Bình

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại: 0989749609

Email: binhnu.tnmt@gmial.com

Họ và tên: Nguyễn Thu Trang

Chức vụ: Chuyên viên

Số ĐT: 0356905528

Email: thutrang30597@gmail.com

 

4. Thành tích đạt được

            Từ khi thành lập đến nay, cán bộ, giảng viên Phòng Thanh tra - Pháp chế luôn thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, có tinh thần đoàn kết tập thể, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia hoạt động phong trào do đoàn thể các cấp tổ chức. Thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng. Trong những năm qua, đơn vị không có cán bộ, giảng viên nào vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong nhà giáo và quy định những điều đảng viên không được làm.

            Đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Hàng năm 100% cán bộ, giảng viên trong đơn vị xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nhiều đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh. Công đoàn bộ phận đạt xuất sắc.

5. Địa chỉ liên hệ

Phòng Thanh tra - Pháp chế - Phòng 308, Nhà A - Trường Đại học Tân Trào.

Điện thoại: 02073890400; 02073890559.