Giới thiệu Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Thư viện và Phát triển nghề nghiệp
 

CƠ CẤU TỔ CHỨC   

Họ và tên: Trần Thị Tua 

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0982 334925

Email: tua.tlgd@gmail.com  

             tttua.dhtt@tuyenquang.gov.vn

Họ và tên:Vũ Thị Khánh Trình

Chức vụ:Giảng viên, Phó Giám đốc

Điện thoại:0978.090.017

Email:trinhvtk.dhtt@gmail.com

Họ và tên: Phan Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0961 306 888

Email: phanhongnhungcdtq@gmail.com

Họ và tên: Hoàng Thị Lan Phương

Chức vụ: Thư viện viên

Điện thoại: 0978 154 778

Email: phuong.tttv78@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Nguyệt Ngàn

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0965626680

Email:  nguyetngan7781@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Kỹ sư

Điện thoại: 0989.782.611.

Email: 

Họ và tên: Lê Thị Hường

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0399661899

Email: lehuongtq899@gmail.com

Họ và tên: Hoàng Thị Tuyết Mai

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0987.846.958

Email: maihoang.106@gmail.com

Họ và tên: Lê Thị Kim Ngân

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0373382669

Email: ngancuong75@gmail.com

Họ và tên: Hứa Đức Hội

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0973571284

Email: huaduchoi@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Duyên

 Chức vụ: Nhân viên

 Công việc được giao: Cán bộ kỹ thuật

 Điện thoại: 0988 933 201

 Email: tranhhincubeo1982@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thanh Tuấn

 Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật

 Công việc được giao: Cán bộ kỹ thuật

 Điện thoại: 0963.886.638

 Email: tuantqvn@gmail.com

Họ và tên: Đặng Trần Hùng

Chức vụ: Nhân viên

Công việc được giao: Cán bộ kỹ thuật

Điện thoại: 0914.417.559

Email: dangtranhungtq@gmail.com 

Họ và tên: Bùi Hưng Thịnh

 Chức vụ: Nhân Viên

  Công việc được giao: Cán bộ kỹ thuật

 Điện thoại: 0976 839 997

 Email: thinhpc85@gmail.com

Họ và tên: Trần Hà Ngọc Anh

 Chức vụ: Nhân viên

  Công việc được giao:Cán bộ kỹ thuật

 Điện thoại:   0941301133                 

 Email: thnanh.daihoctantrao@gmail.com