Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào hệ cao đẳng, đại học chính quy năm 2022 của Trường Đại học Tân Trào
 

 UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 166/TB-ĐHTTr

   Tuyên Quang, ngày 01 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào hệ cao đẳng, đại học chính quy năm 2022 của Trường Đại học Tân Trào

 Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

Căn cứ Đề án số 32/ĐA-ĐHTTr ngày 22/6/2022 của Trường Đại học Tân Trào về Đề án tuyển sinh năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2104/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khoẻ có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2022.

Trường Đại học Tân Trào thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào hệ cao đẳng, đại học chính quy năm 2022, như sau:

 

STT

Ngành học

Mã ngành

Mức điểm nhận hồ sơ

Theo phương thức xét điểm học bạ

Theo phương thức xét điểm thi THPT

Các ngành hệ đại học

1

Điều dưỡng

7720301

Học lực lớp 12 hoặc 3 năm THPT xếp loại Khá

Tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển từ 19điểm (cộng cả điểm ưu tiên)

2

Dược học

7720201

Học lực lớp 12 hoặc 3 năm THPT xếp loại Giỏi

Tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển từ 21 điểm (cộng cả điểm ưu tiên)

3

Giáo dục Mầm non

7140201

 

Học lực lớp 12 hoặc 3 năm THPT xếp loại Giỏi

Tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển từ 19 điểm (cộng cả điểm ưu tiên)

4

Giáo dục Tiểu học

7140202

5

Sư phạm Toán học

7140209

6

Sư phạm Sinh học

7140213

7

Công nghệ thông tin

7480201

 

 

 

 

 

Tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển từ 16 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên)

 

 

 

 

 

Tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển từ 15 điểm (cộng cả điểm ưu tiên)

8

Kế toán

7340301

9

Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành

7810103

 

10

Quản lý văn hóa

7229042

11

Quản lý đất đai

7850103

12

Công tác xã hội

7760101

13

Chăn nuôi

7620105

14

Khoa học cây trồng

7620110

15

Kinh tế Nông nghiệp

7620115

16

Lâm sinh

7620205

17

Kinh tế đầu tư

7310104

18

Chính trị học 

7310201

19

Tâm lý học

7310401

Các ngành hệ cao đẳng

01

Giáo dục Mầm non

51140201

Học lực lớp 12 hoặc 3 năm THPT xếp loại Khá

Tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển từ 17 điểm (cộng cả điểm ưu tiên)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường (b/c);

- Các đơn vị trong trường;

- Ban biên tập Website;

- Lưu: ĐT.