Thư mời tham gia hội đồng thẩm định nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên