Danh mục đề tài NCKH của Sinh viên năm 2020
 

TT

Tên đề tài

Tên tác giả/đồng tác giả
/thành viên

Năm

1

Tìm hiểu năng lực dạy học tích hợp tại Trường Tiểu học Hoàng Khai, huyện Yên sơn, tỉnh Tuyên Quang

Hà Thị Thảo

2020

2

Giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học sinh dân tộc thiểu số Trường Tiểu học Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Ma Thị Huyền

2020

3

Môi trường giao tiếp học tập của học sinh trường Tiểu học Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Nguyễn Thị Loan

2020

4

Thực trạng kỹ năng giao tiếp của sinh viên ngành công tác xã hội, Trường Đại học Tân Trào

Lại Minh Chiến

2020

5

Nghiên cứu quan hệ hôn nhân của người Tày ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Đào Thị Thủy

2020

6

Khai thác văn hóa Cao Lan trong phát triển du lịch tại xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Trần Thị Huế

2020


Các thông báo mới hơn