Kế hoạch tập huấn Tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số: 14/KH-ĐHTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tập huấn Tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017

 

Căn cứ Kế hoạch số 279/KH-ĐHTTr ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục;

Căn cứ Chương trình tập huấn Tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/20117 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Trường Đại học Tân Trào xây dựng kế hoạch tập huấn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tự đánh giá cho Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách, các cán bộ quản lý và chuyên viên các phòng, ban chức năng, trợ lý khoa, tổ trưởng bộ môn, GV, các trung tâm trực thuộc trường.

- Các nhóm làm việc với các chuyên gia tư vấn để phân tích báo cáo tiêu chí và chỉnh sửa các báo cáo tiêu chí trên cơ sở dự thảo báo cáo tự đánh giá của nhà trường.

II. KẾ HOẠCH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Thời gian: từ ngày 19/01/2019 đến ngày 20/01/2019

- Ngày 19/01/2019:

Buổi sáng:

Từ 8h30 - 8h40: Phiên toàn thể tại Hội trường.

Từ 10h10 - 10h10: Giải lao; chia các nhóm thành 2 phòng làm việc với các chuyên gia.

Từ 10h10 - 12h00: Các nhóm làm việc với các chuyên gia tư vấn.

Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00: Các nhóm tiếp tục dự thảo báo cáo tiêu chí tại 02 phòng họp

- Ngày 30/01/2019

Buổi sáng từ 8h00 đến 12h00: Các nhóm tiếp tục dự thảo báo cáo tiêu chí tại 02 phòng họp

Buổi chiều từ 13h30 đến 16h00: Các nhóm tiếp tục dự thảo báo cáo tiêu chí tại 02 phòng họp.

Từ 16h00 đến 17h00 : Tổng kết đợt tập huấn

2. Địa điểm: tại Trường Đại học Tân Trào

3. Thành phần tham dự: Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách, các cán bộ quản lý và chuyên viên các phòng, ban chức năng, trợ lý khoa, tổ trưởng bộ môn, các trung tâm trực thuộc trường, Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM, BCH Hội Sinh viên, GV.

4. Phân công các nhóm

Địa điểm

Các nhóm chuyên trách

Chuyên gia tư vấn

Người phụ trách thiết bị

Người quản lý lớp

 

P 104

nhà C

 

Nhóm 2, nhóm 5, nhóm 7

 

PGS.TS. Ngô Doãn Đãi

 

Trần Hà Ngọc Anh

 

Trần Minh Tú

 

P 102

nhà C

 

Nhóm1, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 6, nhóm 8

 

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

 

Đặng Trần  Hùng

 

Đoàn Thị Phương Lý

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

- Xây dựng kế hoạch và chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn Tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017.

- Tổ chức, quản lý các nhóm chuyên trách trong thời gian tập huấn.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong nhà trường chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đợt tập huấn.

2. Phòng Hành chính - Quản trị

- Chuẩn bị hội trường lớn với các thiết bị: âm thanh ánh sáng, đèn chiếu, màn hình, mic.

- Chuẩn bị 02 phòng với các thiết bị: âm thanh ánh sáng, đèn chiếu, màn hình, mic, bàn ghế đủ cho chuyên gia và các nhóm chuyên trách (mỗi phòng khoảng 40 người)

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho đợt tập huấn.

- Chuẩn bị xe đưa, đón đoàn chuyên gia từ Hà Nội đi Tuyên Quang và từ  Tuyên Quang về Hà Nội.

3. Trung tâm Thông tin - Thư viện

Chuẩn bị Maket cho buổi tập huấn và cử cán bộ lấy thông tin, viết bài.

Nội dung Maket: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC THEO THÔNG TƯ 12/2017

4. Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

Chuẩn bị máy chiếu, cử cán bộ phục vụ kỹ thuật cho buổi tập huấn.

5. Các đơn vị phòng, khoa, trung tâm, bộ môn

Phổ biến kế hoạch tập huấn hướng dẫn viết báo cáo Tự đánh giá theo Thông tư 12/2017 tới toàn thể cán bộ, giảng viên.

Yêu cầu các thành viên Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách và các đơn vị có liên quan dự tập huấn đầy đủ theo kế hoạch. Các nhóm cần có laptop để chỉnh sửa báo cáo và có đủ các tài liệu có liên quan về công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường (b/c);

- Các đơn vị (t/h);

- Lưu VT, KT.

 

    

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

PGS.TS. Nguyễn Bá Đức