Tài liệu học tập, bồi dưỡng
 
Chuyên đề 17 cho lớp CB QLGD

Nội dung bồi dưỡng Chuyên đề 17 cho lớp CB QLGD: Kỹ năng ra quyết định: /media/files/QLGD-2018.rar