Lịch thi kết thúc học phần (lần 1) hệ Cao đẳng chính quy k25 (2018 - 2021) học kỳ I năm học 2020 - 2021