Giới thiệu Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
 

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục được thành lập theo Quyết định số 365/QĐ - TCCT ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang (nay là trường Đại học Tân Trào), trên cơ sở sáp nhập Phòng Thanh tra và Bộ phận Khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục thuộc Phòng Đào tạo Nghiên cứu khoa học. Đến ngày 1 tháng 8 năm 2014 phòng được đổi tên giao dịch là: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng. Là đơn vị chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo trường.

I. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức, triển khai công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng trong phạm vi nhà trường trên cơ sở kế hoạch - nhiệm vụ năm học và các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

II. Nhiệm vụ

Chủ trì quản lý và thực hiện các hoạt động của nhà trường về công tác Khảo thí - Đảm bảo chất lượng.

Nhiệm vụ cụ thể:

1. Bộ phận Khảo thí:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thi học phần theo đúng các quy chế và quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức làm đề thi và hình thức thi.

- Phối hợp với các Khoa, Trung tâm và các tổ bộ môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học; lựa chọn hình thức thi phù hợp với từng môn học, từng hệ đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo.

- Tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh: công tác đề thi, coi thi, chấm thi và lưu trữ bài thi; phân tích xử lý các kết quả thi. Phối hợp với Phòng Đào tạo và các đơn vị trong trường tổ chức các kì thi.

- Tham gia tư vấn nghiệp vụ về quy trình, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi - kiểm tra, đánh giá cho các đơn vị;

- Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giảng viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng môn học và qua sự phản ánh của sinh viên.

2. Bộ phận Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo.

- Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá; chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên đã ra trường.

- Tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài theo yêu cầu, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Tham dự và tổ chức lại các khóa tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục tại các đơn vị trong trường.

III. Danh sách cán bộ phòng Khảo thí - ĐBCL

Họ và tên: Trần Minh Tú

Chức vụ: Phó trưởng phòng, giảng viên chính

Điện thoại: 0979.733.557

Email: ttu.pktdaihoctantrao@gmail.com

 

Họ và tên: Dương Thị Hồng Hải

Chức vụ: Phó trưởng Phòng, giảng viên chính

Điện thoại: 0914060856

Email: anphuong.cd@gmail.com

 

Họ và tên:  Lê Thị Ngọc Anh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0989.893.757

Email: leanh.dhtt@gmail.com

Họ và tên: Ninh Thị Bạch Diệp

Chức vụ: Giảng viên - UV Ban thường vụ Đoàn trường

Điện thoại: 0972.997.176

Email:ninhdiep.tq@gmail.com 

Họ và tên: Bùi Trung Minh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0983.789.102

Email: trungminhtq@gmail.com

Họ và tên: Tống Văn Trường

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0336.101.931

Email: cntruongty@gmail.com
 

- Địa chỉ liên hệ: Phòng 302 - tầng 3 - Nhà đa năng - Trường Đại học Tân Trào.

- Điện thoại: (0273) 891.226

- Email: phongkhaothi.dhtt@gmail.com