Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ VLVH, liên thông VLVH đợt 2, năm 2017
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số: 101/TB-ĐHTTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày  22   tháng  8   năm 2017

                      

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ VLVH,

liên thông VLVH đợt 2, năm 2017

         

Trường Đại học Tân Trào thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ VLVH, liên thông vừa làm vừa học, đợt 2 năm 2017, như sau:

1. Trình độ Đại học VLVH

- Ngành tuyển sinh: Kế toán; Quản lý đất đai; Công tác xã hội; Quản lý văn hóa; Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành; Kinh tế nông nghiệp; trồng trọt, Chăn nuôi.

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.

- Thời gian thi tuyển dự kiến: Tháng 11/2017.

2. Trình độ Đại học hệ liên thông VLVH

- Ngành tuyển sinh: Giáo dục Mầm non; Giáo dục Tiểu học; Quản lý đất đai, kế toán.

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành hoặc ngành gần.

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.

- Thời gian thi tuyển dự kiến: Tháng 11/2017.

3. Trình độ cao đẳng hệ liên thông VLVH

- Ngành tuyển sinh: Giáo dục Mầm non; Giáo dục Tiểu học.

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành.

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.

- Thời gian thi tuyển dự kiến: Tháng 11/2017.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Bộ hồ sơ gồm:

+ Phiếu tuyển sinh có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan (hoặc chính quyền cấp phường, xã) quản lý người dự thi.

+ 01 Bản photocopy công chứng bằng tốt nghiệp, bảng điểm.

+ 01 Bản photocopy công chứng Giấy khai sinh.

+ 01 Giấy xác nhận thời gian làm việc.

+ 01 Giấy chứng nhận hợp pháp đối tượng ưu tiên (nếu có).

+ 03 Phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

+ 04 Ảnh mầu chụp theo cỡ 4x6 cm để trong phong bì ghi rõ họ, tên.

- Thời gian nhận hồ sơ đến ngày 30/10/2017.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào, km 6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 02073.892.012

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường (b/c);

- Các đơn vị liên quan (t/h);

- Lưu VT, ĐT.

 

 

   

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Bá Đức