Tuyển sinh lớp Kỹ thuật chế biến món ăn
 

   UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số: 186/TB-ĐHTTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 17  tháng 9  năm 2018

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH LỚP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

 

Trường Đại học Tân Trào phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế - Thương Mại mở lớp đào tạo, cấp chứng chỉ sơ cấp “Kỹ thuật chế biến món ăn” như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Sinh viên, giáo viên ngành Giáo dục Mầm non,

- Người học có nhu cầu.

2. Phương thức đào tạo: Tập trung hoặc vừa làm vừa học (học thứ 7, chủ nhật)

3. Thời gian, địa điểm đào tạo

- Thời gian (dự kiến): Khai giảng ngày 29/10/2018

-  Địa điểm: tại trường Đại học Tân Trào

4. Kinh phí đào tạo (dự kiến):

- Kinh phí đào tạo: 2.300.000đ/học viên (Áp dụng đối với lớp học có 50 học viên trở lên).

5. Hồ sơ bao gồm:

      - Đơn đăng ký học (theo mẫu) 

- Bản sao photo giấy khai sinh.

- Bản sao photo giấy chứng minh nhân dân;

- 02 ảnh 4x6 (ghi rõ họ và tên ngày sinh ở mặt sau của ảnh).

6 . Liên hệ đăng ký và làm thủ tục:

- Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp nghiệp (P.205 - Nhà A), Trường Đại học Tân Trào - Tuyên Quang.

- Số điện thoại: 02073.890.556 - 0918.417.983 (đ/c Hoa).

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;

- Các đơn vị, cơ sở giáo dục (p/h);

- Lưu: VT, TTBD&PTNN

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Bá Đức