Thông tư 20 hướng dẫn về vị trí việc làm trong các trường phổ thông có gì mới?
 
Mỗi trường TH, THCS, THPT được bố trí 01 người tư vấn học sinh. Trường hợp không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc giáo viên kiêm nhiệm.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo phổ thông Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT thay thế Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 16/12/2023.

Xin được cung cấp những quy định về định mức số lượng người làm việc tại các trường phổ thông (tiểu học trung học cơ sở, trung học phổ thông) của Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT so với Thông tư 16/2017/TTBGDĐT.

Thông tin chi tiết xem tại đây