Quyết định của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành đào tạo giáo viên và nhóm ngành sức khỏe trình độ đại học, cao đẳng năm 2023
 
Ngày 21/7/2023 Bộ giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học, cao đẳng năm 2023 đối với hai nhóm ngành đào tạo giáo viên và nhóm ngành sức khỏe.