Dự thảo Quy chế CTNB của TSE
 
Dự thảo QC CTNB của Trường Phổ thông Tuyên Quang (TSE) đã được xây dựng trên cơ sở là một đơn vị tự chủ hoàn toàn về chi thường xuyên và chi đầu tư.

Đề nghị CBGV, nhân viên ĐHTT và TSE xem và cho ý kiến tham gia vào Dự thảo QC CTNB của Trường Phổ thông Tuyên Quang (Có chỉnh sử bổ sung thêm). Lưu ý, TSE là trường phổ thông công lập và hoàn toàn tự chủ nên theo NĐ 16 của Chính phủ, TSE được tự quyết định số lượng người làm việc, TSE sẽ tạo thêm việc làm cho CBGV của ĐHTT và phấn đấu không trở thành gánh nặng cho đại học. Tuy nhiên do TSE mới bắt đầu thành lập và đi vào hoạt động nên mức chi trả cho các bộ phận ĐHTT chỉ là hỗ trợ thêm cho hoạt động quản lý. Đề nghị phản hồi lại trước 27/6/2019. Chi tiết xem trong file: /media/files/Quy-che-CTNB-TSE-giai-%C4%91o%E1%BA%A1n-19-21(4).doc