Giới thiệu trung tâm Bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp
 

Trung tâm Bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệpđược thành lập theo Quyết định số 1586/QĐ-ĐHTTr ngày 26/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.

1. Chức năng của Trung tâm         

a. Tổ chức các hoạt động tập huấn chuyên môn, đào tạo kỹ năng, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính, quản trị nhân sự; cung cấp các dịch vụ nghiệp vụ khác cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật và theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

b. Trung tâm chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, liên kết đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ, bồi dưỡng chuyên môn. Thực hiện nghiên cứu khoa học; tư vấn, phản biện xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

c. Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường về các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức trong Trường.

2. Nhiệm vụ của Trung tâm

a. Căn cứ chương trình đào tạo hàng năm của Nhà trường để xây dựng kế hoạch hoạt động bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng mềm, kĩ năng công tác Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong cho sinh viên, giáo viên, trình Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

b. Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngoài ngành sư phạm; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi chuyên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp.

c. Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ quản lý hành chính và quản trị nhân sự.

d. Tổ chức các khóa học bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số, các ngôn ngữ khác cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

đ. Mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mềm về tâm lý, giáo dục đặc biệt, kĩ năng tư vấn tâm lý học đường, kỹ năng sống theo các hình thức bồi dưỡng dài hạn, ngắn hạn hoặc theo chuyên đề; tổ chức các hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm và của Nhà trường.

e. Hợp tác, trao đổi về các hoạt động đào tạo kiến thức, kỹ năng và bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ với các đơn vị, tổ chức ở địa phương, trong nước và nước ngoài; mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế.

g. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Trường để xây dựng các đề án đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo kỹ năng và bồi dưỡng nghiệp vụ; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu sau khi được phê duyệt. Trong quá trình tổ chức, có thể đề xuất với Hiệu trưởng để huy động cán bộ, giảng viên trong Nhà trường phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao.

h. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đào tạo kỹ năng và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

i. Quản lý cán bộ, viên chức, cơ sở vật chất và tài chính theo quy định của pháp luật và quy chế của Nhà trường.

k. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và Nhà trường giao.

3. Cơ cấu tổ chức      

Họ và tên: Trần Thị Tua 

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0982 334925

Email: tua.tlgd@gmail.com  

             tttua.dhtt@tuyenquang.gov.vn

Họ và tên: Hoàng Thị Tuyết Mai

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0987.846.958

Email: maihoang.106@gmail.com

Họ và tên: Hứa Đức Hội

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0973571284

Email: huaduchoi@gmail.com

Họ và tên: Lê Thị Kim Ngân

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0373382669

Email: ngancuong75@gmail.com

 

 

Khoa học công nghệ

Hội nghị - Hội thảo