Trung tâm Thông Tin – Thư  viện được thành lập ngày 01/11/2015 theo quyết định số 2012/QĐ-ĐHTTr của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào trên cơ sở sáp nhập Phòng Quản lý Tạp chí và Truyền thông vào Trung Tâm Thông tin Thư viện đã có của Nhà trường, với chức năng và nhiệm vụ của 2 đơn vị (Phòng Quản lý Tạp chí và Truyền Thông và Trung tâm Thông tin Thư viện). Đơn vị chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo nhà trường.

Trung Tâm Thông tin – Thư viện là đơn vị trực thuộc Lãnh đạo nhà trường, cơ cấu của Trung Tâm Thông tin – Thư viện  do Hiệu trưởng quyết định bao gồm: 01 Giám đốc trung tâm, 02 Phó Giám đốc và các cán bộ, nhân viên.

Tổ chức và hoạt động của Trung Tâm Thông tin – Thư viện  thực hiện theo quy chế hoạt động của Trung tâm, nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu dạy và học của cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên trong toàn trường, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tạp chí và truyền thông, tuyên truyền , quảng bá hình ảnh của nhà trường.

Trung Tâm Thông tin – Thư viện có 2 bộ phận:

+ Bộ phận quản lý thư viện: thực hiện chức năng thư viện theo phân công của Giám đốc trung tâm

+Bộ phận quản lý Tạp chí và Truyền Thông: Thực hiện chức năng Quản lý tạp chí khoa học, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Nhà trường.

I. Chức năng

Trung Tâm Thông tin – Thư việncó 2 chức năng chính:

- Chức năng thư viện:  Có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện (tài liệu chép tay, in, sao chụp, khắc trên mọi chất liệu, tài liệu điện tử, băng hình, băng tiếng, đĩa CD, đĩa DVD, mạng Internet...)

-Chức năng quản lý tạp chí và truyền thông

+ Có chức năng xuất bản các ấn phẩm Tạp chí Khoa học theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản và theo chỉ đạo của Tổng Biên tập;

+ Điều hành, quản trị cổng thông tin điện tử của Nhà trường; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Trường Đại học Tân Trào.

+ Tuyên truyền phổ biến quan điểm, đường lối đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước,của Nhà trường; bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

II. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ Bộ phận Thư viện.

a) Tham mưu giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng) xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Trung tâm Thông tin - Thư viện, tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường;

b) Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ  của nhà trường; thu nhận các tài liệu, giáo trình do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên; chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

c) Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin-thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;

e) Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện;

f) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;

g) Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

h) Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Hiệu trưởng.

- Nhiệm vụ Bộ phận truyền thông

a) Hoạt động website:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc điều hành, quản lý và phát triển cổng thông tin của Nhà trường; quản lý và quản trị nội dung trên hệ thống website  nhằm phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đồng thời quảng bá rộng rãi hình ảnh của trường;

- Xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan đến hoạt động webiste và trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành;

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Trường trên hệ thống website của nhà trường;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng và cấp trên về hoạt động của website;

- Xác nhận việc đăng thông tin các bài báo Khoa học; các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài trường;

- Triển khai các dịch vụ thông tin quảng cáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Trường trong từng giai đoạn phát triển.

b) Hoạt động Truyền thông:

- Thực hiện chức năng truyền thông, quan hệ công chúng và quảng bá thương hiệu của Trường nhằm góp phần phát triển hợp tác, thu hút các nguồn lực cho sự phát triển Nhà trường và các đơn vị trực thuộc;

- Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định,  giúp Hiệu trưởng quản lý các hoạt động của Trường có liên quan đến công tác truyền thông;

- Xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch truyền thông và là đầu mối triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Nhà trường;

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc và các đối tác để thông tin, tuyên truyền về Nhà trường qua các phương tiện truyền thông đại chúng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao theo đúng chức năng của Bộ phận Truyền thông.

III - Quyền hạn

Trung tâm Thông tin - Thư viện có quyền hạn:

a) Tham gia các hội nghề nghiệp, các hội nghị, hội thảo khoa học về thông tin thư viện trong nước và quốc tế; liên kết, hợp tác với các thư viện, tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài về tiếp nhận tài trợ, viện trợ, trao đổi nguồn lực thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, tham gia các mạng thông tin phù hợp với quy định của nhà trường và của pháp luật;

b) Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao;

c) Từ chối phục vụ tài liệu trái pháp luật và nội quy, quy chế của Trung tâm Thông tin - Thư viện.

d) Có quyền từ chối đăng bài đối với những bài có chất lượng kém, không phù hợp với yêu cầu của Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào hoặc trên website của Nhà trường.

e) Có quyền nhận thông báo sác sự kiện diễn ra trong Nhà trường (kể cả hoạt động Ngoại khóa) nhằm cập nhật thông tin một cách đầy đủ chính xác cho hoạt động website của Nhà trường.

f) Có tư cách hoạt động như một phóng viên khi tham dự các hoạt động lấy tin, viết bài

IV -  Địa chỉ liên hệ:

Tầng 1 nhà B hoặc Phòng đọc tầng 4 nhà C

Trường ĐH Tân Trào – Km6 - Trung Môn - Yên Sơn - Tuyên Quang.

Điện thoại: 027.3892.869.

V – Danh Sách cán bộ Trung Tâm Thông Tin Thư viện

Họ và tên:Lê Kim Anh

Chức vụ: Giám đốc, giảng viên

Điện thoại: 0946.586.009

Email:lekimanh.86@gmail.com

Họ và tên: Hoàng Thị Lan Phương

Chức vụ: Thư viện viên

Điện thoại: 0978 154 778

Email: phuong.tttv78@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Kỹ sư

Điện thoại: 0989.782.611.

Email: 

 Họ và tên:  Phạm Hà My 

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại: 0918.860.960

Email: phamhamydhtt@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Nguyệt Ngàn

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại: 0965626680

Email: ngomocmien1477@gmail.com

Họ và tên: Lý Thị Liên

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại: 0352.229.218

Email: lylien1990@gmail.com

 

Họ và tên:Đinh Thị Mai Lịch

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại: 0976.955.880

Email: halich10.12@gmail.com

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên