Trung tâm Thực nghiệm thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ Trường Đại học Tân Trào nhân giống thành công Đông trùng Hạ thảo trong điều kiện nuôi cấy mô

Sau thời gian nghiên cứu, Trung tâm Thực nghiệm thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ Trường Đại học Tân Trào đã làm chủ quy trình sản xuất giống nấm đông trùng hạ thảo, tạo ra nguồn giống chất lượng phục vụ nhu cầu xã hội.

Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp kết nạp Đảng viên mới

Sáng ngày 29/7/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào, Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Hứa Đức Hội.

Đại hội chi bộ Trung tâm bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2022

Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào, ngày 18/03/2020, chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội chi bộ Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2022

Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào, ngày 16/03/2020, chi bộ Lý luận chính trị long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Trang 123