Quyết định giao tự chủ cho các đơn vị thuộc và trực thuộc
 

Chi tiết vui lòng xem tại đây