Năm 2014
 

TT

Tên bài báo

Tên tác giả/đồng tác giả/thành viên

Nơi đăng/xuất bản

01

Nguyen Ba Duc, High - Order expanded XAFS debye - waller factors of HCP crystals based on classical anharmonic correlated Einstein model, Modern Physics Letters B,

Vol. 28, 1450174 (10 pages), 2014

[ https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2018.03.017 ]

02

Cao Tuan Anh, Luong Truc Quynh Ngan, Dao Tran Cao,  Influence of the anodic etching desity on the morphology of the porous SiC layer, AIP Advances, Vol. 4, 037105 (8 pages), 2014

[ https://doi.org/10.1063/1.4869017 ]


Các thông báo mới hơn