Biên chế năm học 2018 - 2019 hệ đại học chính quy khóa 2015-2019,2016-2020,2017-2021;hệ CĐ chính quy khóa 2016-2019 đào tạo theo tín chỉ