Biên chế năm học 2017-2018 hệ đại học chính quy khóa 2014-2018,2015-2019,2016-2020; hệ CĐ chính quy khóa 2015-2018,2016-2019