Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 -2020
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 232/KH-ĐHTTr

Tuyên Quang, ngày 5 tháng  7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 -2020

 

          Căn cứ Thông tư  số 12/2017/TT-BGDĐT  ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học;

         Căn cứ Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Chiến lược phát triển Trường Đại học Tân Trào giai đoạn 2018-2025, định hướng đến 2030.

           Căn cứ Chiến lược Đảm bảo chất lượng giai đoạn 2019 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 của trường Đại học Tân Trào;

          Nhà trường xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2019 – 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

          1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong phù hợp với sứ mạng, mục tiêu và điều kiện thực tế của nhà trường.

          - Nhằm cải tiến chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng trong công tác quản lý của Nhà trường, đáp ứng các yêu cầu của bộ tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          - Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

          - Trường đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017.              

            2. Yêu cầu

          - Xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của Nhà trường, khả thi, từng bước nâng cao chất lượng văn hóa trong Nhà trường;

          - Kế hoạch phải chỉ rõ công việc cụ thể, mục tiêu cần đạt được, thời gian thực hiện và đơn vị thực hiện;

          - Có sự tham gia phối hợp của các đơn vị trong toàn Trường;

          - Các công việc phải được tiến hành đúng tiến độ thời gian. 

II. NỘI DUNG

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Tiếp tục thực hiện kế hoạch tự đánh giá: Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, thu thập thông tin, minh chứng

Tháng 7/2019

Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách

Các đơn vị trong Nhà trường

2

Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, minh chứng sau ý kiến góp ý của các chuyên gia Trung tâm KĐCLGD.

Tháng 8/2019

Hội đồng tự đánh giá

Cá nhóm chuyên trách, các đơn vị trong nhà trường

3

Đăng ký thẩm định báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017

Tháng 8/2019

Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng

Trung tâm KĐCLGD thuộc Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam

4

Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá sau thẩm định, gửi về Cục Quản lý chất lượng.

Tháng 9/2019

Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách.

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và các đơn vị liên quan.

5

Đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục (đánh giá ngoài) cơ sở giáo dục

Tháng 9/2019

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ VN

6

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của GV

 

Tháng 11/ 2019

 

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

Các khoa, bộ môn

7

Xây dựng kế hoạch và tổ chức, quản lý các kỳ thi theo quy chế.

Tháng 9/2019

Phòng KT-ĐBCL

Các khoa, bộ môn

8

Tiếp tục xây dựng ngân hàng đề thi học phần có chất lượng, đa dạng hóa hình thức kiểm tra đánh giá người học.

Năm 2019

Phòng KT-ĐBCL

Các khoa, bộ môn

9

Thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá người học

Năm 2019

Phòng KT-ĐBCL

Các khoa, bộ môn

10

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi SV cuối khóa học

Tháng 6/2020

 

Phòng KT-ĐBCL

Các khoa, bộ môn

11

Xây dựng kế hoạch và thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng sau TĐG

Tháng 3/2020

Phòng KT-ĐBCL

Các đơn vị trong nhà trường

12

Triển khai công tác tự đánh giá đối với 02 chương trình đào tạo.

Tháng 2/2020

Phòng KT-ĐBCL

Các khoa, bộ môn

13

Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học trong SV

Tháng 9/2019

Các khoa, bộ môn

Phòng Quản lý KH&HTQT

14

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi SV đánh giá môn học và các hoạt động hỗ trợ học tập.

Tháng 11/ 2019

 

Các khoa, bộ môn

Các đơn vị liên quan

15

Khảo sát nhà tuyển dụng lao động về chất lượng SV tốt nghiệp.

Tháng 12/2019

Các khoa, bộ môn

Phòng Quản lý SV, Phòng Đào tạo, phòng KT - ĐBCL

 

16

Thực hiện báo cáo ba công khai theo yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Tháng 8/2019

Phòng đào tạo

Các đơn vị trong nhà trường

17

Khảo sát thị trường lao động phục vụ cho công tác tuyển sinh, đào tạo

Năm 2019

Phòng đào tạo

Các đơn vị trong nhà trường

18

Rà soát chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, đề cương chi tiết học phần

Năm 2019

Phòng đào tạo

Các khoa, bộ môn

19

Rà soát chuẩn đầu ra, CTĐT, phát triển chất lượng CTĐT. Rà soát, điều chỉnh PPDH và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực.

Năm 2020

Phòng đào tạo

Các khoa, bộ môn

20

Rà soát công tác cán bộ, phát triển đội ngũ, các tiêu chí phân loại CB CCVC, GV.

Năm 2019

Phòng Tổ chức – Chính trị

Các đơn vị trong nhà trường

21

Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CB, GV

Tháng 9/ 2019

Phòng Tổ chức – Chính trị

Các đơn vị trong nhà trường

22

Khảo sát tình hình việc làm của SV sau tốt nghiệp

Tháng 10/ 2019

Phòng Quản lý SV

 

Các khoa, bộ môn

23

Xây dựng kế hoạch phục vụ cộng đồng và các hoạt động hỗ trợ người học

Tháng 9/2019

Phòng Quản lý SV

Các khoa, bộ môn, Trung tâm

24

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy và học, nề nếp chuyên môn của các đơn vị

Tháng 9/2019

Phòng Thanh tra – Pháp chế

Các đơn vị trong nhà trường

25

Xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực hiện quy định về đảm bảo chất lượng giáo dục

Năm 2019 - 2010

Phòng Thanh tra – Pháp chế

Các đơn vị trong nhà trường

26

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của GV, SV về công tác quản lý hoạt động NCKH

Tháng 10/ 2019

 

Phòng Quản lý khoa học &HTQT

Các đơn vị trong nhà trường

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Trách nhiệm của Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

          - Chủ trì phối hợp với các đơn vị phòng, khoa, bộ môn, trung tâm để tổ chức, hướng dẫn triển khai kế hoạch của Nhà trường và các văn bản của Bộ GD&ĐT về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;

          - Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị trong Nhà trường thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;

          - Tổ chức giám sát, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục, tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu.

          2. Trách nhiệm các đơn vị trong Trường

          - Phổ biến kế hoạch, nội dung hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020 tới toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên của đơn vị.

          - Chủ trì các công tác về đảm bảo chất lượng giáo dục của đơn vị, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Ban Giám hiệu và gửi kết quả cho phòng Khảo thí - ĐBCL.

          - Phối hợp với phòng Khảo thí - ĐBCL và các đơn vị khác có liên quan trong Trường để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020.

          - Trong quá trình thực hiện, các đơn vị lưu trữ toàn bộ minh chứng để phục vụ cho công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài của nhà trường, có gì vướng mắc liên hệ với phòng Khảo thí - ĐBCL.

 Nhà trường yêu cầu các cá nhân, tổ chức, đơn vị trong toàn Trường nghiêm túc triển khai thực hiện theo kế hoạch./.

Nơi nhận:

- Các Phó HT (để biết);

- Các đơn vị trong Trường; (để th/h)

- Đăng website trường;

- Lưu VT, KT-ĐBCL.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

 

PGS. TS. Nguyễn Bá Đức