Giới thiệu Trung tâm Thể dục thể thao
 

1. Chức năng trung tâm

 Giảng dạy bộ môn Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng an ninh, phát triển phong trào thể dục, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, nhà trường về các lĩnh vực thể dục thể thao, quốc phòng an ninh;

2. Nhiệm vụ của trung tâm

a. Căn cứ chương trình đào tạo hàng năm của nhà trường để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

b. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy bộ môn Giáo dục thể chất, giáo dục Quốc phòng an ninh cho người học trong nhà trường.

c. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

d. Tổ chức các hội thi, thi đấu và hướng dẫn các hoạt động phát triển phong trào thể dục thể thao cho các đơn vị cơ sở trong nhà trường;

e. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, thể dục thể thao;

f. Tổ chức các hoạt động chuyên môn, các hoạt động dịch vụ thể dục thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của cán bộ giảng viên và người học và các tổ chức, cá nhân ngoài nhà trường đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của trung tâm và của nhà trường;

g. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực thể dục, thể thao với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

h. Quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật và qui chế của nhà trường;

i. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng nhà trường giao.

3. Cơ cấu tổ chức

Họ và tên: Nguyễn Mỹ Việt

Chức vụ: Giám đốc trung tâm

Điện thoại: 0915475878

Email: nguyenmyviettq@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Văn Thành

Chức vụ: Giảng viên - Phó giám đốc

Điện thoại: 0963 198 288

Email: thanh.aytz@gmail.com

Họ và tên: Trần Minh Hằng

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0344166759

Email: tranminhhangcdtq@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Việt Phương

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0974580888

Email: Nguyenvietphuong1985@ gmail.com

Họ và tên: Phạm Thị Quyên

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0973333458

Email: phamquyen1985@gmail.com

Họ và tên: Lục Hưng Quốc

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0987941489

Email: hungquoctq@gmail.com

Họ và tên: Lý Văn Thành

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0985286779

Email: lykhaiphong2012@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Văn Hải

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01649631282

Email:

Họ và tên: Phùng Quang Phát

Chức vụ: Giảng viên.

Điện thoại: 0979681560

Email: phungquangphat@ gmail.com

Họ và tên:Nguyễn Duy Hưng

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0912.846.171

Email:duyhungtq2011@gmail.com