Lịch thi lần 1 hệ Đại học chính quy khóa 2020 - 2024 (K7) học kỳ I năm học 2020 - 2021
 

Lịch thi chi tiết có thể tải tại đây