Hướng dẫn thực hiện Quy chế công tác sinh viên hệ đại học chính quy
 

       Thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy và Quyết định số 1325/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2016 của Bộ GD&ĐT về việc đính chính thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016. Ngày 04/5/2016 Nhà trường ban hành văn bản số 289/ĐHTTr-QLSV hướng dẫn thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

        1. Sinh viên hệ đại học chính quy của Trường Đại học Tân Trào thực hiện Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ GD&ĐT kể từ ngày 23/5/2016. Học sinh, sinh viên cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy trong nhà trường tiếp tục thực hiện theo Quy chế học sinh, sinh viên đã được ban hành theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ GD&ĐT.
          2. Các hành vi sinh viên không được làm:
        + Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, người học của nhà trường và người khác;
          + Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh;
          + Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; 
         + Tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh trật tự trong nhà trường hoặc nơi công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác;
          + Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật.
        3. Thi đua, khen thưởng toàn diện, định kỳ đối với cá nhân sinh viên được tiến hành vào cuối năm học, khóa học. Cụ thể:
        * Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc.
        + Tiêu chuẩn xếp loại:
        - Đạt danh hiệu sinh viên Khá: xếp loại học tập và rèn luyện từ khá trở lên;
        - Đạt danh hiệu sinh viên Giỏi: xếp loại học tập từ giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên;
        - Đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc: kết quả học tập đạt từ 3,6 (thang điểm 4) hoặc từ 9,0 (thang điểm 10) trở lên và xếp loại rèn luyện xuất sắc.
        + Danh hiệu cá nhân được lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên.
       + Không xét khen thưởng đối với sinh viên bị kỷ luật hoặc có học phần có điểm kết thúc trong năm học đó dưới mức trung bình.
       * Trình tự, thủ tục xét khen thưởng
       Bước 1. Các lớp sinh viên tiến hành lập danh sách kèm theo bản thành tích cá nhân có xác nhận của Chủ nhiệm lớp/Cố vấn học tập đề nghị khoa quản lý xem xét;
       Bước 2. Khoa tổ chức họp, xét và đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên của Nhà trường xét duyệt;
        Bước 3. Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV Trường Đại học Tân Trào tổ chức xét và đề nghị Lãnh đạo Nhà trường công nhận danh hiệu đối với sinh viên.
        4. Lớp sinh viên, Lớp học phần
       Lớp sinh viên bao gồm những sinh viên cùng ngành, cùng khóa học. Lớp sinh viên được duy trì ổn định trong cả khóa học, là nơi để Nhà trường tổ chức, quản lý về thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động xã hội, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
        Lớp học phần bao gồm những sinh viên đăng ký cùng học một học phần. Lớp học phần được tổ chức theo thời gian học một học phần, là nơi để nhà trường theo dõi, quản lý về học tập và ý thức kỷ luật của sinh viên trong giờ học.
      Ban cán sự Lớp sinh viên/Lớp học phần gồm Lớp trưởng và các lớp phó do tập thể sinh viên trong lớp bầu, Nhà trường ban hành quyết định công nhận. Nhiệm kỳ ban cán sự Lớp sinh viên theo năm học, nhiệm kỳ của ban cán sự Lớp học phần theo thời gian học của học phần. 
       5. Ngoài các quy định chi tiết nêu trên, các nội dung khác thực hiện theo quy định trong thông tư
       6. Tổ chức thực hiện
     Phòng Quản lý sinh viên chủ trì phối hợp với các khoa, phòng chức năng, các đoàn thể trong nhà trường căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016, Quyết định số 1325/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2016 của Bộ GD&ĐT và văn bản này để triển khai áp dụng thực hiện. Chịu trách nhiệm tham mưu công tác tổ chức tổng kết, đánh giá, báo cáo theo quy định./.