Thư mời tham gia Hội thảo Quốc tế
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

PHÒNG QLKH& HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ MỜI THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TÊ

 

Căn cứ vào nội dung trong biên bản hợp tác quốc tế giữa trường Đại học Tân Trào và Trường Đại học tổng hợp Southern Luzon, Cộng hòa philipine.

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức hội thảo quốc tế của Trường Đại học tổng hợp Southern Luzon, Cộng hòa philipine. Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Tân Trào xin thông báo tới các cán bộ, giảng viên trong các đơn vị Trường tham gia hội thảo.

1. Chủ đề hội thảo “ Sự phân cấp trong ngôn ngữ - Decentering Language”

2. Nội dung:  Các nghiên cứu tập trung vào phân tích, đánh giá ngôn ngữ  bao gồm hệ thống, cấu trúc, vị trí, chức năng của ngôn ngữ . Mục tiêu cơ bản của các nghiên cứu ngôn ngữ là tập trung vào việc phân tích ngôn ngữ đã mang lại kết quả chính trị và xã hội như thế nào đối với con người.

3. Thời gian tổ chức hội thảo vào 16h đến 18h ngày 17 tháng 9 năm 2021 theo giờ Việt Nam.

4. Hình Thức tổ chức hội thảo theo hình thức trực tuyến qua zoom.

5. Yêu cầu các cá nhân đăng ký tham gia hội thảo phải đăng ký với Phòng trước ngày 10/9/2021. Cán bộ Phòng QLKH& HTQT sẽ hướng dẫn đăng nhập và hoàn thiện tất cả các thủ tục cần thiết. Cán bộ, giảng viên muốn tìm hiểu các thông tin về hội thảo quốc tế do Trường Đại học tổng hợp Southern Luzon tổ chức xin vui lòng liên hệ với đồng chí: Lương Mạnh Hà theo số điện thoại 0846979588 hoặc email: ha.cdtq@gmail.com

                                                                                                                                              TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

                                                                                                                                             Khổng Chí Nguyện