Quy trình giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp một lần;
 

Quy trình giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp một lần

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: P.201- Phòng Tổ chức - Chính trị Trường Đại học Tân Trào

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

Điện thoại liên hệ: 0273 892021.

ĐT cá nhân: 0979855956

Thời gian tiếp nhận

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Trình tự thực hiện

Bước 1:

- Lập hồ sơ giới thiệu viên chức, đi giám định sức khỏe (nếu có);

- Nhà trường ban hành thông báo về việc nghỉ hưu gửi cho viên chức  trước 6 tháng.

Bước2: Nhà trường ban hành Quyết định nghỉ hưu trước 3 tháng. Trường hợp viên chức là lãnh đạo nhà trường (Hiệu trưởng, Hiệu Phó) thì lập tờ trình gửi Sở Nội vụ và tỉnh ra Quyết định.

Bước 3: Viên chức trong thời gian này khi đã nhận Quyết định nghỉ chế độ Hưu trí vẫn đi làm bình thường, chuẩn bị sắp xếp bàn giao công việc và thanh toán tài sản ( Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Trung tâm Thông tin - Thư viện; Phòng Hành chính - Quản trị...). Đồng thời viên chức phải nộp về Phòng Tổ chức - Chính trị (gặp đ/c Bội) các yêu cầu sau:

- Ghi thông tin trên "Giấy đăng ký nhận lương hưu và nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu" của phòng Tổ chức - Chính trị cấp theo yêu cầu của BHXH Tỉnh);

- Thẻ BHYT đang sử dụng. (có thể nộp sau, trước khi có Quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng của Bảo hiểm Xã hội Tỉnh).

Bước 4: Còn 01 tháng trước khi viên chức nghỉ hưu, bộ phận TCCB chốt sổ BHXH và đem toàn bộ hồ sơ ( như ở mục 3 đã nêu) và sổ BHXH đến BHXH Tỉnh vào ngày đầu tháng để giải quyết.(trong vòng 01 tháng)

Bước 5: Bộ phận TCCB nhận lại hồ sơ của BHXH Tỉnh đồng thời mời viên chức đến nhận toàn bộ hồ sơ hưu trí, và giải thích cho viên chức về quy trình, cách thức nộp hồ sơ hưu cho BHXH thành phố, BHXH huyện. Viên chức phải tự đi nộp hồ sơ hưu và thanh toán toàn bộ tiền thừa năm công tác, Tiền khu vực... (nếu có) và làm sổ hưu trí tại BHXH thành phố, BHXH huyện (khi đi mang theo CMND).

Bước 6:. Hiệu trưởng, lãnh đạo các phòng chức năng gặp mặt chia tay viên chức nghỉ hưu + nhận tiền hỗ trợ. Trường hợp viên chức là lãnh đạo trường thì Tỉnh trực tiếp cùng nhà trường có giấy mời gặp mặt chia tay viên chức.(Nếu có nhiều viên chức nghỉ chế độ hưu trí trong cùng năm, thì có thể nhà trường bố trí chia tay gặp mặt toàn bộ viên chức nghỉ hưu trong cùng thời điểm.                                                                                                                                  

Thành phần hồ sơ

 Theo hướng dẫn của chuyên viên phòng Tổ chức - Chính trị. (Theo điều 19, 20 BHXH Việt Nam năm 2014)

Số lượng bộ hồ sơ

 01 bộ

Căn cứ pháp lý

1. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

2. Luật Viên chức năm 2010.

3. Căn cứ điều lệ trường Đại học ban hành theo QĐ số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

 4. Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

5. Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu.

6. Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội.

7. Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh -Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

8. Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.

9. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý viên chức.

10. QĐ số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang về phân cấp quản lý viên chức.

11. Nghị quyết số 89-NQ/TU ngày 27/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức và cán bộ.