Quy trình thực hiện thanh toán tại Phòng Kế hoạch - Tài vụ
 

Quy trình thực hiện thanh toán tại Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Tên đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Địa chỉ: Km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại liên hệ:0273 892 014 

Thời gian tiếp nhận

Từ ngày 01/01 đến ngày 25/12 năm ngân sách

Thời hạn giải quyết

5 ngày

Trình tự thực hiện

Bước 1:

- Người thanh toán nộp chứng từ thanh toán tại Phòng Kế hoạch - tài vụ. Kế toán kiểm soát chứng từ, chấp nhận hoặc trả lại trong thời gian 1 ngày.

- Kế toán trình chứng từ cho Kế toán trưởng, Kế toán trưởng xem xét, chấp nhận hoặc trả lại trong thời gian 1 ngày.

Nếu chứng từ chưa hoàn chỉnh, phải trả lại, kế toán sẽ thông báo cụ thể để người thanh toán hoặc đơn vị liên quan bổ sung hoặc chỉnh sửa, hoàn chỉnh.

Bước 2:

- Kế toán trình chứng từ cho Hiệu trưởng hoặc Hiệu phó (người được ủy quyền) phụ trách tài chính, cơ sở vật chất ký duyệt chi. Thời gian: 1 ngày.

- Chuyển lại chứng từ cho kế toán.

Nếu chứng từ thanh toán chưa được Chủ tài khoản chấp nhận, kế toán sẽ thông báo cụ thể để người thanh toán hoặc đơn vị liên quan bổ sung hoặc chỉnh sửa, hoàn chỉnh.

Bước 3:

Phòng Kế hoạch - tài vụ thực hiện thanh toán cho người thanh toán trong thời gian 1 ngày.

Thành phần hồ sơ

Theo Quy định và hướng dẫn thủ tục thanh toán được đăng tại mục Tài nguyên trên Website trường Đại học Tân Trào (hoặc) trong mục phòng Kế hoạch Tài vụ Đại học Tân Trào.

Số lượng bộ hồ sơ

Theo Quy định và hướng dẫn thủ tục thanh toán chi tiết cho từng loại thanh toán

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

1. Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/ 2012

2. Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003;

3. Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ.

4. Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước;

5. Quyết định số 19/2006/QĐ/BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp,

6. Thông tư số 185/2010 ngày 15/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ/BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

7. Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

8. Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 /2 /2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

9. Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 do Bộ Tài chính ban hành quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước .

10. Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

11. Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước.

12. Trường Đại học Tân Trào, Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2011-2015, Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2016-2018. và các quy định khác thực hiện tại trường Đại học Tân Trào.

Các yêu cầu điều kiện

Đã ghi rõ trong Quy định và hướng dẫn thủ tục thanh toán chi tiết cho từng loại thanh toán

File đính kèm

Không