Giới thiệu Trung tâm Thực nghiệm và chuyển giao công nghệ
 

I. CHỨC NĂNG

1. Đào tạo và nghiên cứu khoa học; Hướng dẫn thực hành và thực tập nghề cho sinh viên; tập huấn đào tạo nghề cho cán bộ kỹ thuật và nông dân.

2. Nghiên cứu thử nghiệm, thực hiện các đề tài, dự án khoa học về phát triển nông lâm ngư nghiệp, nông thôn, tài nguyên và môi trường.

3. Nghiên cứu, sản xuất các giống cây trồng, các sản phẩm công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp theo nhu cầu thị trường.

4. Quản lý, điều hành và trực tiếp thực hiện các hoạt động: nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, cung cấp sản phẩm và dịch vụ khoa học công nghệ trong các lĩnh vực, các ngành nghề phù hợp và hợp pháp, nhằm các mục tiêu: phục vụ, hỗ trợ giảng dạy, nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ và thu lợi nhuận.

II. NHIỆM VỤ

1. Công tác đào tạo

1.1. Tổ chức và thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường.

1.2. Xây dựng trung tâm thành địa điểm trình diễn của tỉnh Tuyên Quang về các kết quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo nghề cho sinh viên và đào tạo nghề cho nông dân.

2. Công tác nghiên cứu khoa học

2.1. Nghiên cứu và xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ ký thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo quy định.

2.2. Nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực nông, lâm nghiệp theo quy định của pháp luật gồm:

- Chọn tạo và nhân giống các loài cây trồng, cây lâm nghiệp, cây dược liệu bằng phương pháp truyền thống và ứng dụng công nghệ sinh học;

- Khảo nghiệm các giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, vật tư nông nghiệp và các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp. Lưu giữ, chọn lọc, phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản có tiềm năng năng suất, hiệu quả kinh tế cao phù hợp với điều kiện của địa phương, khu vực.

- Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn;

- Ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý đất đai.

3. Hoạt động chuyển giao công nghệ và dịch vụ

3.1. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng chuyên đề theo kế hoạch. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên của trường tiếp cận và tham gia nghiên cứu, giải quyết các vấn đề thực tế phù hợp với chương trình đào tạo theo quy định.

3.2. Tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh và trao đổi sản phẩm thuộc nhiệm vụ của Trung tâm để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

3.3. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, các nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

3.4. Nghiên cứu và triển khai các dịch vụ khoa học công nghệ theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành; quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao.

4. Quản lí giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc đơn vị theo phân cấp của Hiệu trưởng; Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương   tiện thiết bị được nhà trường giao.

5. Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường đại học Tân Trào giao.

III. SẢN PHẨM KHOA HỌC CHÍNH

1. Dự án, đề tài khoa học cấp tỉnh: 06

1.1. Chủ trì thực hiện: 05 đề tài

(1) Dự án Ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống mía tạo giống thuần chủng, sạch bệnh phục vụ cho vùng nguyên liệu mía tỉnh Tuyên Quang

(2) Sản xuất giống lúa thuần nông hộ tại Tuyên Quang

(3) Xây dựng mô hình chăn nuôi giống gà đen của người H’ Mông phù hợp với tập quán địa phương miền núi tỉnh Tuyên Quang

(4) Dự án Nghiên cứu thử nghiệm trồng và so sánh một số giống lạc mới tại huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

(5) Điều tra sưu tầm và xây dựng vườn thực vật một số loài cây lấy gỗ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

1.2. Phối hợp thực hiện: 01 đề tài

(1) Ứng dụng kỹ thuật nhân giống keo lai bằng phương pháp Mô - Hom

2. Đề tài cấp cơ sở: 28

2.1. Chủ trì thực hiện: 23 đề tài

(1) Xây dựng mô hình trồng cây ăn quả phục vụ cho công tác đào tạo

(2) Giải pháp ghép cải tạo nhãn thực sinh bằng những giống nhãn chín muộn

(3) Thử nghiệm chăn nuôi Kỳ Đà

(4) Trồng thử nghiệm một số giống hoa công nghệ cao tại tỉnh Tuyên Quang

(5) Đánh giá tình hình sinh trưởng phát triển của các mô hình cây ăn quả tại Trung tâm Thực nghiệm thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ, trường Đại học Tân Trào

(6) Xây dựng mô hình nhân giống cây ăn quả phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Thực nghiệm thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ, trường Đại học Tân Trào

(7) Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nhân giống hoa Lan Hồ điệp bằng phương pháp nuôi cấy mô tại Trung tâm Thực nghiệm thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ, trường Đại học Tân Trào

(8) Theo dõi sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh hại hoa Lan Hồ Điệp Phalaenopsis nuôi cấy mô giai đoạn 12 - 24 tháng, trồng trong nhà màng tại Trung tâm Thực nghiệm thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ, trường Đại học Tân Trào

(9) Trồng thử nghiệm cây dâu quả dài tại Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ, trường Đại học Tân Trào

(10) Trồng thử nghiệm một số giống lúa địa phương tại Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ, trường Đại học Tân Trào

(11) Thực nghiệm, hoàn thiện quy trình nhân giống chuối tiêu hồng bằng phương pháp nuôi cấy mô

(12) Trồng thử nghiệm 3 giống lúa Nhật Bản tại Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao Khoa học công nghệ, trường Đại học Tân Trào

(13) Nuôi thử nghiệm so sánh 3 dòng cá rô phi đơn tính Cát Phú, Đường Nghiệp, GIFT tại Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao Khoa học công nghệ trường Đại học Tân Trào

(14) Trồng thử nghiệm giống táo mới 11Tao05 tại Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao Khoa học công nghệ trường Đại học Tân Trào

(15) Đánh giá khả năng ra rễ của chồi keo lai nuôi cấy mô trong phòng thí nghiệm và ngoài điều kiện tự nhiên tại trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao kỹ thuật công nghệ

(16) Thử nghiệm ghép cam sành Hàm Yên trên một số cây gốc ghép tại Trung tâm TNTH & Chuyển giao KHCN, trường Đại học Tân Trào

(17) Trồng thử nghiệm ba giống ngô lai LVN152, SB099, LVN99 tại Trung tâm TNTH & Chuyển giao KHCN, trường đại học Tân Trào

(18) Thử nghiệm 02 hình thức nuôi: Nuôi đơn cá chép lai V1, nuôi ghép cá chép lai V1 với cá rô phi Cát Phú bằng thức ăn công nghiệp tại ao Trung tâm thực nghiệm thực hành và Chuyển giao công nghệ

(19) Thử nghiệm thời vụ ra ngôi cây keo lai nuôi cấy mô tại Trung tâm thực hành thực nghiệm và Chuyển giao khoa học công nghệ, trường đại học Tân Trào

(20) Điều tra cơ cấu, thời gian chín của các giống cam hiện đang trồng tại một số xã trọng điểm thuộc vùng sản xuất cam sành huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

(21) Thử nghiệm nhân giống cây Ba Kích bằng phương pháp nuôi cấy mô tại TTTHTN và CGKHCN - Trường Đại học Tân Trào

(22) Nghiên cứu hiệu quả sử dụng đèn chiếu sáng môi trường nuôi cấy mô đối với một số loại cây trồng lâm nghiệp tại Trung tâm thực nghiệm thực hành và Chuyển giao Khoa học công nghệ - Trường Đại học Tân Trào

(23) Nghiên cứu nhân giống mía QT bằng phương pháp nuôi cấy mô tại Trung  tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ -Trường Đại học Tân Trào

2.2. Phối hợp thực hiện:  05 đề tài

(24) Ứng dụng công nghệ sinh học xử lý rơm rạ làm phân bón cho cây trồng

(25) Trồng thử nghiệm giống nấm sò trái vụ trên nguyên liệu rơm rạ tại Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao Khoa học công nghệ

(26) Trồng thử nghiệm một số giống cà chua sinh trưởng vô hạn tại Trung Tâm thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ.

(27) Nhân thử nghiệm giống nấm sò cấp 2 và cấp 3 tại Trung tâm TNTH&CGKHKT-ĐH Tân Trào

(28) Nghiên cứu tạo giá thể bầu hữu cơ ươm cây giống sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô tại Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ - Trường Đại học  Tân Trào

3. Bài báo khoa học: Công bố 18 bài báo trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước

IV. DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN NHÂN VIÊN TRONG ĐƠN VỊ

 

Họ và tên: TS. Lê Anh Nhật

Chức vụ: Phó Trưởng khoa - Giảng viên chính

Điện thoại: 0912.844.866

Email:leanhnhat@tuyenquang.edu.vn

Họ và tên: Phạm Thị Mai Trang

Chức vụ: Phó giám đốc Điều hành

                Giảng viên chính

Điện thoại: 0982.500.522

Email: maitrang.bvtvtq@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Văn Giáp

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0974902999

Emai: giapvannguyen@gmail.com

Họ và tên: Phạm Thị Hoàn

Chức vụ: Giảng viên,Cán bộ kỹ thuật

Điện thoại: 0975.503.509

Emai: phamthihoan73tq@gmail.com

C:\Documents and Settings\WELCOME\Desktop\New Folder\IMG_5348.jpg

Họ và tên: Phạm Thùy Dung

Chức vụ: Kỹ sư

Điện thoại: 01689942960

Emai: dungthuy7690@gmail.com

C:\Documents and Settings\WELCOME\Desktop\New Folder\IMG_5356.jpg

Họ và tên: Vi Thị Nguyệt

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại: 01689306350

Emai: nguyetvi1987@gmail.com

C:\Documents and Settings\WELCOME\Desktop\New Folder\IMG_5353.jpg

Họ và Tên: Phạm Thị Hạnh

Chức vụ: Kỹ sư

Điện thoại: 0369.841.012

Gmail: phamhanhk15@gmail.com

Họ và Tên: Lã Thị Thúy

Chức vụ: Giảng viên, CBKT 

Điện thoại: 0869280885

Gmail:

Họ và Tên: Nguyễn Thị Hoài Thu

Chức vụ: Nghiên cứu viên 

Điện thoại:0368351573

Gmail:

Họ và Tên: Chẩu Thị Hà

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật 

Điện thoại:0388691377

Gmail:hachau93.lb@gmail.com

Họ và Tên: Mạc Thị Sen

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật 

Điện thoại:0988483746

Gmail:

Họ và Tên: Lê Thị Tuyến

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật 

Điện thoại:0979148314

Gmail:

Họ và Tên: Lương Minh Tuấn

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật 

Điện thoại:0388355968

Gmail:

Họ và Tên: Trần Thị Mai Hương

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật 

Điện thoại:0989854338

Gmail:Huongm285@gmail.com

Họ và Tên: Nguyễn Thị Lan Hương

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật 

Điện thoại:0395313827

Gmail:

Họ và Tên: Ma Kiều Giang

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật 

Điện thoại: 0365124367

Gmail:kieugiang301087@gmail.com

Họ và Tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật 

Điện thoại:0967748185

Gmail:

Họ và Tên: Hoàng Thị Mến

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật 

Điện thoại:0979694716

Gmail:

Họ và Tên: Phạm Thị Thanh

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật 

Điện thoại: 0352008164

Gmail: Thanhtaetae1996@gmail.com

Họ và Tên: Phan Thị Thủy

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật 

Điện thoại:0334115688

Gmail: dungthuylove@gmail.com

Họ và tên: Triệu Thị Nhạc

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại: 0912223511

Gmail: trieuthinhac@gmail.com

Họ và Tên: Phùng Thu Thảo

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại: 0366.595.135

Gmail

 

Họ và Tên: Đặng Thị Vần

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại:

Gmail

 

Họ và tên : Ma Thị Tới

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại:

Gmail
 

Họ và tên : Đinh Thị Thu Hiền

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại: 0962.243.999

Gmail
 

Họ và tên : Chu Thị Mai Anh

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại: 0986.202.007

Gmail

 

Họ và tên : Hoàng Hồng Hạnh

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại:

Gmail
 

Họ và tên : Lý Thị Liên

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại: 0352.229.218

Gmail
 

Họ và tên: Phạm Quang Bình

Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: 0975901626

Email: phamquangbinhtq@gmail.com

Họ và Tên: Nguyễn Thanh Phong

Chức vụ: NCV

Điện thoại: 096 124 1634

Gmail: thanhphong.gcevn@gmail.com

Họ và tên: Trần Thị Hồng Minh

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 035 423 33 10

Email: tranminhsontq74@gmail.com

Họ và Tên: Vũ Trọng Nghĩa 

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0978.227.422

Gmail: vutrongnghia.tq@gmail.com

III. Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Thực nghiệm và Chuyển giao công nghệ, trường Đại học Tân Trào.

Địa chỉ: Tổ 5, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 0273.814.146.