Danh sách sinh viên hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập kỳ II, năm học 2022 - 2023
 

 DANH SÁCH SINH VIÊN HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP KỲ II, NĂM HỌC 2022 - 2023

(Kèm theo Quyết định số: 344 /QĐ-ĐHTTr, ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

STT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Đối tượng Lớp Khóa
1 Hoàng Thị Ly Diệu 27/02/2001 Tày Hộ nghèo ĐH Kế toán B 2019-2023
2 Hoàng Thị Lan 7/10/2001 Tày Hộ cận nghèo ĐH Kế toán B 2019-2023
3 Nguyễn Thị Kim Oanh 1/07/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Kế toán  2020-2024
4 Chẩu Thị Hương 22/03/2001 Tày Hộ nghèo ĐH Kế toán  2020-2024
5 Chu Văn Thanh 26/02/2002 Dao Hộ nghèo ĐH Kế toán  2020-2024
6 Hoàng Thị Yến 24/01/2001 Tày Hộ nghèo ĐH Kế toán  2020-2024
7 Hoàng Trung Thành 6/01/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Kinh tế NN 2020-2024
8 Ma Thị Khánh Hiền 21/09/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Kế toán  2021-2025
9 Ma Thị Thu Hằng 1/2/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Kế toán  2022-2026
10 Trương Tam Phong 9/20/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH Kế toán  2022-2026
11 Nông Thị Liên 24/07/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH SP Toán 2020-2024
12 Nguyễn Thị Kim Chi 1/12/2004 Tày Hộ nghèo ĐH SP Toán 2022-2026
13 Hà Thị Ngọc Mai 3/22/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH SP Toán 2022-2026
14 Hoàng Thị Kiều Trang 12/13/2004 Tày Hộ nghèo ĐH SP Toán 2022-2026
15 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 8/11/2004 Tày Hộ nghèo ĐH SP Toán 2022-2026
16 Ma Văn Thành 4/3/2004 Tày Hộ nghèo SP Ngữ Văn 2022-2026
17 Trương Thị Phượng 5/23/2003 Dao Hộ nghèo SP Ngữ Văn 2022-2026
18 Nguyễn Thị Thảo 11/25/2004 Tày Hộ nghèo SP Ngữ Văn 2022-2026
19 Hoàng Thị Dung 9/30/2004 Tày Hộ nghèo SP Ngữ Văn 2022-2026
20 Ma Thị Hòa 8/21/2004 Tày Hộ nghèo SP Ngữ Văn 2022-2026
21 Lý Văn Thành 29/01/1998 Mông Hộ cận nghèo ĐH CNTT 2021-2025
22 Chẩu Văn Tuấn 27/05/2003 Tày Hộ nghèo ĐH CNTT 2021-2025
23 Nguyễn Văn Trung 1/25/2003 Tày Hộ nghèo ĐH CNTT 2022-2026
24 Tráng Thị Hoan 9/15/2004 Nùng Hộ cận nghèo ĐH CNTT 2022-2026
25 Tô Hữu Phi 3/28/2004 Tày Hộ nghèo ĐH CNTT 2022-2026
26 Quan Thị Liễu 7/01/2001 Tày Hộ nghèo ĐH CTXH  2019-2023
27 Trần Thị Thu Phương 21/04/2001 Cao Lan Hộ nghèo ĐH CTXH  2019-2023
28 Ma Văn Dưỡng 11/03/2003 Tày Hộ nghèo ĐH CTXH  2021-2025
29 Ma Thị Thùy Linh 16/09/2001 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học  2019-2023
30 Hoàng Thị Quỳnh Sim 19/09/2001 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học  2019-2023
31 Triệu Thị Thanh Hoài 22/10/2001 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học  2019-2023
32 Nông Thùy Trang 10/03/2001 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học  2019-2023
33 Nguyễn Thị Duyên 30/09/2001 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học  2019-2023
34 Hoàng Thị Hạnh 6/11/2001 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học  2019-2023
35 Ma Thùy Dung 10/11/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học A 2020-2024
36 Quan Thị Thanh Lam 5/11/2001 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học A 2020-2024
37 Lành Thị Sao Mai 2/05/2002 Nùng Hộ nghèo ĐH Tiểu học A 2020-2024
38 Chẩu Thị Mai Diệp 25/07/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học A 2020-2024
39 Hoàng Thị Linh Huệ 22/09/2001 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học A 2020-2024
40 Lù Thị Hồng 28/11/2002 Mông Hộ nghèo ĐH Tiểu học A 2020-2024
41 Chẩu Thị Như 11/05/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học A 2020-2024
42 Hà Lan Anh 28/08/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học A 2020-2024
43 Tráng Thị Hạnh 25/06/2002 Nùng Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học A 2020-2024
44 Nguyễn Hồng Nhân 2/07/2002 Dao Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học B 2020-2024
45 Ma Thị Hóa 24/02/1999 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học B 2020-2024
46 Ma Thị Phượng 10/04/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học B 2020-2024
47 Quan Thu Thanh 9/04/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học B 2020-2024
48 Lý Thị Chà Mi 21/01/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học B 2020-2024
49 Nguyễn Thành Nam 19/08/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học B 2020-2024
50 Nông Thị Hồng Hạnh 15/01/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học A 2021-2025
51 Vũ Triệu Tiềm Vi 4/12/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học A 2021-2025
52 Nguyễn Phương Thảo 8/07/2003 Cao Lan Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học A 2021-2025
53 Ma Thu Hoài 5/06/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học A 2021-2025
54 Nguyễn Bảo Thoa 14/02/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học A 2021-2025
55 Hoàng Thu Dịu 25/04/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học A 2021-2025
56 Lương Thế Vũ 21/11/2003 Nùng Hộ nghèo ĐH Tiểu học A 2021-2025
57 Ma Thị Ngọc Mai 30/11/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học A 2021-2025
58 Hà Thị Hoài Thương 17/09/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học A 2021-2025
59 Cu Thanh Thủy 26/03/2003 Mông Hộ nghèo ĐH Tiểu học A 2021-2025
60 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 8/11/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học A 2021-2025
61 Hoàng Hương Loan 7/11/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học B 2021-2025
62 Hoàng Hải Đăng 24/04/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học B 2021-2025
63 Bàn Thị Ngọc    8/12/2003 Dao Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học B 2021-2025
64 Nguyễn Quốc Toàn 15/01/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học B 2021-2025
65 Vương Văn Ngọc 20/06/2003 Nùng Hộ nghèo ĐH Tiểu học B 2021-2025
66 Triệu Trung Dũng 12/11/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học B 2021-2025
67 Triệu Minh Phương 15/04/2003 Nùng Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học B 2021-2025
68 Nguyễn Thị Tuấn Tú 22/08/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học B 2021-2025
69 Ma Thị Thanh Huyền 12/03/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học B 2021-2025
70 Lý Thị Yến 5/02/2003 Giáy Hộ nghèo ĐH Tiểu học C 2021-2025
71 Triệu Thu Mai 9/08/2003 Mông Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học C 2021-2025
72 Vàng Thị Liến 15/04/2003 Nùng Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học C 2021-2025
73 Ma Thị Ngọc Lan 21/11/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học C 2021-2025
74 Hầu Thị Hường 15/08/2002 Mông Hộ nghèo ĐH Tiểu học C 2021-2025
75 Triệu Duy Đường 27/02/2003 Dao Hộ nghèo ĐH Tiểu học C 2021-2025
76 Đinh Việt Lành 28/04/2001 Mông Hộ nghèo ĐH Tiểu học C 2021-2025
77 Lương Thị Vân 10/10/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học C 2021-2025
78 Quan Thị Lan 16/06/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học C 2021-2025
79 Triệu Mỹ Uyên 1/06/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học C 2021-2025
80 Vũ Lương Huyền Lê 18/01/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học C 2021-2025
81 Quân Đức Tuấn 13/12/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học C 2021-2025
82 Tẩn Mí Đức 9/01/2001 Dao Hộ nghèo ĐH Tiểu học C 2021-2025
83 Bùi Mạc Lệ 24/05/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học C 2021-2025
84 Hoàng Thanh Huyền 21/02/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học D 2021-2025
85 Lường Thu Yến 18/06/2003 Thái Hộ nghèo ĐH Tiểu học D 2021-2025
86 Ma Diệu Linh 3/07/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học D 2021-2025
87 Hoàng Thị Hương 23/05/2003 Mông Hộ nghèo ĐH Tiểu học E 2021-2025
88 Nùng A Chức 24/03/2003 Giáy Hộ nghèo ĐH Tiểu học E 2021-2025
89 Quan Thị Uyên 20/01/2001 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học E 2021-2025
90 Lương Hồng Hạ 1/11/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học E 2021-2025
91 Nguyễn Việt Tiến 10/01/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học E 2021-2025
92 Ma Thị Hải Yến 9/13/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học A 2022-2026
93 Hoàng Thị Thanh Ngọc 10/20/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học A 2022-2026
94 Nguyễn Hải Lê 1/20/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học A 2022-2026
95 Ma Thị Loàn 1/30/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học A 2022-2026
96 Ngô Huyền Lam 3/26/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học A 2022-2026
97 Nông Thị Hường 1/14/2004 Nùng Hộ nghèo ĐH Tiểu học A 2022-2026
98 Lò Văn Sơn 6/11/2002 Thái Hộ nghèo ĐH Tiểu học B 2022-2026
99 Triệu Ngọc Nam 2/14/2004 Dao Hộ nghèo ĐH Tiểu học B 2022-2026
100 Hoàng Phương Oanh 11/28/2003 Thái Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học B 2022-2026
101 Lò Mạnh Nhớ 2/22/2004 Mông Hộ nghèo ĐH Tiểu học B 2022-2026
102 Ngô Thị Nga 4/10/2004 Mông Hộ nghèo ĐH Tiểu học B 2022-2026
103 Lương Việt Thắng 8/12/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học B 2022-2026
104 Vừ A Ký 2/10/2003 Mông Hộ nghèo ĐH Tiểu học B 2022-2026
105 Quàng Thị Minh Nguyệt 10/28/2004 Thái Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học B 2022-2026
106 Bế Thị Tam Bảo 5/17/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học B 2022-2026
107 Lương Thị Huyền 3/2/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học B 2022-2026
108 Dương Thị Thu Trà 1/12/2004 Dao Hộ nghèo ĐH Tiểu học C 2022-2026
109 Hoàng Thị Tốc 3/30/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học C 2022-2026
110 Vương Lệ Uyên 1/27/2004 Nùng Hộ nghèo ĐH Tiểu học C 2022-2026
111 Viên Thị Thu Uyên 4/4/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học C 2022-2026
112 Ma Văn Đông 3/1/2003 Mông Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học D 2022-2026
113 Ma Thị Hồng Tươi 6/24/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học D 2022-2026
114 Triệu Thị Yên 2/24/2004 Dao Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học D 2022-2026
115 Nguyến Hồng Linh 12/27/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học D 2022-2026
116 Vương Thu Hảo 9/14/2004 La Chí Hộ nghèo ĐH Tiểu học E 2022-2026
117 Hoàng Thị Hiên 12/11/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học E 2022-2026
118 Phàn Mùi Sâu 8/24/2004 Dao Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học E 2022-2026
119 Ngô Thị Hồng Nhung 1/10/2004 Mông Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học E 2022-2026
120 Nguyễn Hoàng Linh 5/19/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học E 2022-2026
121 Nguyễn Thị Hoài Hậu 6/13/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học E 2022-2026
122 Hoàng Thị Vân 8/23/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học E 2022-2026
123 Nguyễn Thị Nguyệt 1/3/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học E 2022-2026
124 Lộc Thị Phương Linh 2/29/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học E 2022-2026
125 Chúc Thị Thanh Thủy 11/23/2004 Dao Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học E 2022-2026
126 Lộc Thị Hằng Nga 9/12/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH Tiểu học E 2022-2026
127 Lý Thị Minh Nguyệt 8/24/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học E 2022-2026
128 Nông Văn Minh 3/26/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học E 2022-2026
129 Lương Phương Thảo 9/16/2004 Cao Lan Hộ nghèo ĐH Tiểu học E 2022-2026
130 Hầu Thị Bích 4/10/2003 Mông Hộ nghèo ĐH Tiểu học F 2022-2026
131 Hoàng Thị Hoa 12/16/2004 Mông Hộ nghèo ĐH Tiểu học F 2022-2026
132 Hoàng Thị Ngọc Na 2/11/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học F 2022-2026
133 Phùng Thị Siên 8/18/2004 Dao Hộ nghèo ĐH Tiểu học F 2022-2026
134 Chu Thị Diệp 10/23/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Tiểu học F 2022-2026
135 Vàng Thị Thiêm 5/02/2001 Nùng Hộ nghèo ĐH Mầm non  2019-2023
136 Đặng Thị Yến 8/09/2001 Hoa Hộ cận nghèo ĐH Mầm non  2019-2023
137 Diệp Khánh Duyên 20/04/2001 Sán Dìu Hộ nghèo ĐH Mầm non  2019-2023
138 Triệu Khánh Linh 27/12/2001 Tày Hộ nghèo ĐH Mầm non  2020-2024
139 Ma Thị Minh Hương 2/01/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Mầm non A 2021-2025
140 Ma Thị Thúy 23/01/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Mầm non A 2021-2025
141 Ma Thị Khánh    21/01/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Mầm non A 2021-2025
142 Lù Thị Luyến 1/01/2003 Nùng Hộ cận nghèo ĐH Mầm non A 2021-2025
143 Ma Thị Thúy Kiều 12/10/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Mầm non B 2021-2025
144 Quan Thị Diễn 7/07/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Mầm non B 2021-2025
145 Nông Lệ Thắm 14/10/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Mầm non B 2021-2025
146 Lương Thị Vi 6/11/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Mầm non B 2021-2025
147 Sài Thị Điệp 25/09/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Mầm non B 2021-2025
148 Quan Thị Nga 24/08/2003 Dao Hộ nghèo ĐH Mầm non B 2021-2025
149 Triệu Thị Hoài 3/05/2003 Dao Hộ cận nghèo ĐH Mầm non B 2021-2025
150 Lương Thị Huệ 11/06/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Mầm non C 2021-2025
151 Nguyễn Thị Loan 13/08/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Mầm non C 2021-2025
152 Vàng Thị Sính 15/10/2003 Mông Hộ nghèo ĐH Mầm non C 2021-2025
153 Hà Thị Cẩm Vân 21/04/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Mầm non C 2021-2025
154 Long Thị Nguyên 14/04/2003 La Chí Hộ nghèo ĐH Mầm non C 2021-2025
155 Vàng Thị Si 10/10/2003 Mông Hộ nghèo ĐH Mầm non C 2021-2025
156 Ma Thị Thu Duyên 12/7/2001 Tày Hộ nghèo ĐH Mầm non A 2022-2026
157 Hoàng Thu Huyền 4/26/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Mầm non A 2022-2026
158 Nông Thanh Trà 11/6/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH Mầm non A 2022-2026
159 Mã Thị Dung 2/28/2004 Giáy Hộ cận nghèo ĐH Mầm non A 2022-2026
160 Giành Thị Bầu 6/16/2004 Mông Hộ cận nghèo ĐH Mầm non A 2022-2026
161 Hoàng Thúy Vụ 12/12/2004 Xuồng Hộ nghèo ĐH Mầm non A 2022-2026
162 Vừ Thị Dính 4/19/2004 Mông Hộ cận nghèo ĐH Mầm non A 2022-2026
163 Nông Thị Thu Hiền 3/27/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH Mầm non A 2022-2026
164 Tải Thị Hường 10/18/2003 Nùng Hộ cận nghèo ĐH Mầm non A 2022-2026
165 Quân Thùy Trang 9/10/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH Mầm non A 2022-2026
166 Hồ Thị Duyên 5/20/2004 Nùng Hộ nghèo ĐH Mầm non A 2022-2026
167 Phạm Mai Huê 12/17/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Mầm non A 2022-2026
168 Triệu Thị Thu Hằng 4/10/2004 Dao Hộ cận nghèo ĐH Mầm non A 2022-2026
169 Giàng Thị Xuân 8/18/2004 Mông Hộ nghèo ĐH Mầm non B 2022-2026
170 Pờ Giá Lan 2/2/2004 Hà Nhì Hộ nghèo ĐH Mầm non B 2022-2026
171 Lường Thị Thái Mai 7/10/2004 Thái Hộ cận nghèo ĐH Mầm non B 2022-2026
172 Vàng Thị Đào 15/03/2004 Thái Hộ cận nghèo ĐH Mầm non B 2022-2026
173 Lương Ngọc Hoa 30/05/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH Mầm non B 2022-2026
174 Nguyễn Thị Phượng 5/02/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH Mầm non B 2022-2026
175 Hỏa Thị Thảo 13/03/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Điều dưỡng 2020-2024
176 Nguyễn Thị Hoài Thu 27/01/2000 Tày Hộ nghèo ĐH Điều dưỡng 2020-2024
177 Ma Thị Huyền 18/07/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng 2020-2024
178 Nông Hà Trang 3/03/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Điều dưỡng 2020-2024
179 Ma Thị Hồng Thắm 24/11/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
180 Hà Thị Thu Hiền 12/01/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
181 Nông Thị Lê 20/03/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
182 Hoàng Tố Hải 19/10/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
183 Hoàng Thị Ngọc Ánh 8/11/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
184 Lèo Thị Hằng 18/05/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
185 Hứa Văn Khanh 6/01/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng B 2021-2025
186 Chẩu Thị Diễn 10/12/2001 Tày Hộ nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
187 Nguyễn Thị Bích Duyệt 10/5/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
188 La Thành Đạt 10/18/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
189 Chẩu Trung Hải 5/10/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
190 Chẩu Thúy Lan 9/2/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
191 Nguyễn Hoàng Lanh 5/26/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
192 Hoàng Lưu Ly 2/13/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
193 Hoàng Thị Nga 8/5/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
194 Lò Văn Hiếu 6/4/2003 Thái Hộ nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
195 Vũ Như Quỳnh 2/2/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
196 Lâm Thị Hồng Giang 3/12/2003 Dao Hộ cận nghèo ĐH Dược 2021-2025
197 Tạ Vân Điệp 2/14/2003 Dao Hộ nghèo ĐH Dược 2021-2025
198 Hoàng Thị Thu Hà 3/30/2004 Cao Lan Hộ cận nghèo ĐH Chăn nuôi TY 2022-2026
199 Lưu Thu Thảo 1/28/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Chăn nuôi TY 2022-2026
200 Hỏa Thị Thu Viễn 12/7/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH QTDVDLLH 2022-2026
201 Thào A Kho 3/9/2003 Mông Hộ cận nghèo ĐH QLVH 2021-2025
202 Thào A Páo 5/20/2003 Mông Hộ cận nghèo ĐH QLVH 2021-2025
203 Nguyễn Văn Bình 8/11/2004 Tày Hộ nghèo ĐH QLVH 2022-2026
204 Cư Văn Khánh 3/17/2003 Mông Hộ nghèo ĐH QLVH 2022-2026
205 Giàng A Châu 2/19/2004 Mông Hộ cận nghèo ĐH Chính trị học 2022-2026
206 Nguyễn Thị Kim Liên 1/30/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Chính trị học 2022-2026
207 Lường Văn Văn 10/14/2004 Thái Hộ nghèo ĐH Chính trị học 2022-2026
(Ấn định danh sách gồm có 207 sinh viên)