DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024

(Kèm theo Quyết định số  827/QĐ-ĐHTTr ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

       I. Sinh viên được miễn học phí:
TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Đối tượng Lớp Khóa
1 Nguyễn Thị Kim Oanh 1/7/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Kế toán 2020-2024
2 Chẩu Thị Hương 22/3/2001 Tày Hộ cận nghèo ĐH Kế toán 2020-2024
3 Chu Văn Thanh 26/2/2002 Dao Hộ nghèo ĐH Kế toán 2020-2024
4 Hoàng Thị Yến 24/1/2001 Tày Hộ nghèo ĐH Kế toán 2020-2024
5 Phù Thị Hoài 17/9/2003 Pà Thẻn Vùng ĐBKK ĐH Kế toán 2021-2025
6 La Thị Thùy 21/1/2003 Cao Lan Hộ cận nghèo ĐH Kế toán 2021-2025
7 Ma Thị Khánh Hiền 21/9/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Kế toán  2021-2025
8 Trần Thị Thanh Thanh 7/2/2002 Kinh Con TB ĐH Kế toán 2021-2025
9 Hoàng Trung Thành 6/1/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH KT NN 2021-2025
10 Ma Thị Thu Hằng 1/2/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Kế toán 2022-2026
11 Mã Văn Dưỡng 11/3/2003 Tày Hộ nghèo ĐH C. Tác XH  2021-2025
12 Lê Văn Tài 26/2/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH C. Tác XH  2022-2026
13 Nguyễn Thu Hằng 2/1/2003 Tày Hộ nghèo ĐH C. Tác XH  2022-2026
14 Sùng A Giả 18/7/2004 Mông Hộ nghèo ĐH C. Tác XH  2022-2026
15 Hỏa Thị Thảo 13/3/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Điều dưỡng 2020-2024
16 Ma Thị Huyền 18/7/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng 2020-2024
17 Nguyễn Thị Hoài Thu 27/1/2000 Tày Hộ nghèo ĐH Điều dưỡng 2020-2024
18 Nông Hà Trang 3/3/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng 2020-2024
19 Ma Thị Hồng Thắm 24/11/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
20 Lèo Thị Hằng 18/5/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
21 Nông Thị Lê 20/3/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
22 Hà Thị Thu Hiền 12/1/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
23 Hoàng Tố Hải 19/10/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
24 Hoàng Thị Ngọc Ánh 8/11/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
25 Hứa Văn Khanh 6/1/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng B 2021-2025
26 Chẩu Thị Diễn 12/10/2001 Tày Hộ nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
27 Nguyễn Thị Bích Duyệt 5/10/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
28 La Thành Đạt 18/10/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
29 Chẩu Trung Hải 10/5/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
30 Chẩu Thúy Lan 2/9/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
31 Nguyễn Hoàng Lanh 26/5/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
32 Hoàng Lưu Ly 13/2/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
33 Hoàng Thị Nga 5/8/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
34 Hoàng Ngọc Hải 26/9/2004 Kinh Con TB ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
35 Lò Văn Hiếu 4/6/2003 Thái Hộ nghèo ĐH Điều Dưỡng  2022-2026
36 Vũ Như Quỳnh 2/2/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều Dưỡng  2022-2026
37 Lâm Thị Hồng Giang 3/12/2003 Dao Hộ cận nghèo ĐH Dược 2021-2026
38 Tạ Vân Điệp 14/2/2003 Dao Hộ cận nghèo ĐH Dược 2021-2026
39 Nguyễn Dương Thùy Trang 17/12/2002 Kinh Mồ côi ĐH QTDVDLLH 2020-2024
40 Thào A Páo 20/5/2003 H'mông Hộ cận nghèo ĐH QTDVDLLH 2021-2025
41 Thào A Kho 9/3/2003 H'mông Hộ cận nghèo ĐH QTDVDLLH 2021-2025
42 Hỏa Thị Thu Viễn 7/12/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH QTDVDLLH 2022-2026
43 Cư Văn Khánh 17/5/2003 Mông Hộ nghèo ĐH QLVH 2022-2026
44 Nguyễn Văn Bình 11/8/2004 Tày Hộ nghèo ĐH QLVH 2022-2026
45 Lường Văn Văn 14/10/2004 Thái Hộ nghèo ĐH Chính trị học 2022-2026
46 Giàng A Châu 19/2/2004 Mông Hộ cận nghèo ĐH Chính trị học 2022-2026
47 Nguyễn Thị Kim Liên 30/1/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Chính trị học 2022-2026
48 Lý Tài Việt 29/9/2003 Dao Hộ nghèo ĐH Chăn nuôi 2021-2025
49 Lưu Thu Thảo 28/1/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Chăn nuôi 2022-2026
50 Hoàng Thị Thu Hà 30/3/2004 Cao Lan Hộ cận nghèo ĐH Chăn nuôi 2022-2026
51 Tạ Văn Khánh 22/1/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH CNTT 2020-2024
52 Chẩu Văn Tuấn 27/5/2003 Tày Hộ nghèo ĐH CNTT 2021-2025
53 Lý Văn Thành 29/1/1998 Mông Hộ cận nghèo ĐH CNTT 2021-2025
54 Trần Linh Chi 22/12/2003 Tày Hộ nghèo ĐH CNTT 2021-2025
55 Dương Văn Phúc 10/4/2003 Pà Thẻn Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2021-2025
56 Tráng Thị Hoan 15/9/2004 Nùng Hộ cận nghèo ĐH CNTT 2022-2026
57 Chẩu Tiến Duyệt 5/6/1999 Tày Hộ nghèo ĐH CNTT 2022-2026
58 Nông Vĩnh Khải 31/3/2004 Nùng Khuyết tật ĐH CNTT 2022-2026
      II. Sinh viên được giảm 70% học phí:
1 Nguyễn Bá Đạt 24/12/2002 Tày Vùng ĐBKK ĐH KTNN 2020-2024
2 Tướng Thị Son 15/6/2004 Dao Vùng ĐBKK ĐH Kế toán 2022-2026
3 Trương Tam Phong 20/9/2004 Tày Vùng ĐBKK ĐH Kế toán 2022-2026
4 Lương Thị Thơm 6/10/2004 Nùng Vùng ĐBKK ĐH Kế toán 2022-2026
5 Hà Linh Vân 17/7/2003 Tày Vùng ĐBKK ĐH CTXH 2021-2025
6 Triệu Thị Hoàng Thương 8/3/2004 Dao Vùng ĐBKK ĐH CTXH 2022-2026
7 Ngô Hương Trà 3/8/2003 Tày Vùng ĐBKK ĐH QLVH 2021-2025
8 Hoàng Văn Thao 27/7/2002 Giấy Vùng ĐBKK ĐH QTDVDLLH 2021-2025
9 Đặng Thị Kim Dân 9/11/2003 Dao Vùng ĐBKK ĐH QTDVDLLH 2021-2025
10 Ma Thị Thu Sinh 1/1/2001 Tày Vùng ĐBKK ĐH QTDVDLLH 2021-2025
11 Bàn Thúy Nga 23/5/2003 Dao Vùng ĐBKK ĐH QTDVDLLH 2021-2025
12 Mụ Thị Kim Oanh 11/11/2004 Tày Vùng ĐBKK ĐH QTDVDLLH 2022-2026
13 Chẩu Thị Giang 23/11/2002 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng 2020-2024
14 Triệu Thị Tâm 4/10/1995 Dao Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng 2020-2024
15 Gia Thị Ly 2/12/2002 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng 2020-2024
16 Lý Hoàng Anh Tuấn 6/9/2001 Dao Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng 2020-2024
17 Hoàng Kiều Khánh 27/6/2002 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng 2020-2024
18 Đỗ Thị Mỹ Linh 22/8/2001 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng 2020-2024
19 Hoàng Thị Loan 8/4/2002 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng 2020-2024
20 Nguyễn Thị Hồng Gấm 10/2/2003 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
21 Phạm Đức Mạnh 4/5/2003 Cao Lan Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
22 Hoàng Thị Vinh Đào 28/2/2003 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
23 Tho Văn Chung 1/11/2003 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
24 Ma Thị Thoan 2/3/2003 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
25 Quan Thanh Tâm 2/10/2003 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng B 2021-2025
26 Hoàng Văn Hà 27/10/2003 Dao Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng B 2021-2025
27 Ma Thị Trung Hậu 14/8/2003 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng B 2021-2025
28 Vương Cát Lượng 12/12/2004 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều Dưỡng  2022-2026
29 Lộc Thị Lệ Thanh 13/10/2004 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều Dưỡng  2022-2026
30 Thôi Thị Thu 11/7/2004 Cao Lan Vùng ĐBKK ĐH Điều Dưỡng  2022-2026
31 Sùng Thị La 20/7/2003 Mông Vùng ĐBKK ĐH Điều Dưỡng  2022-2026
32 Lê Hồng Thu 27/9/2004 Dao Vùng ĐBKK ĐH Điều Dưỡng  2022-2026
33 Phùng Ngọc Lanh 9/7/2002 Nùng Vùng ĐBKK ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
34 Lục Thị Hồng Nhung 14/10/2002 Cao Lan Vùng ĐBKK ĐH Dược 2020-2024
35 Nguyễn Bá Bảo Chi 11/1/2005 Tày Vùng ĐBKK ĐH Chăn nuôi 2021-2025
36 Ma Tiến Đạt 26/6/2003 Tày Vùng ĐBKK ĐH QLĐĐ 2021-2025
37 Nông Xuân Chiến 15/11/2004 La Chí Vùng ĐBKK ĐH QLĐĐ 2022-2026
38 Ma Khánh Tùng 6/2/2001 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2020-2024
39 Hoàng Văn Quyền 25/12/2001 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2020-2024
40 Lý Đức Bảo 21/7/2000 Dao Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2020-2024
41 Triệu Hữu Toàn 7/4/2001 Dao Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2020-2024
42 Nguyễn Văn Kín 11/11/2000 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2020-2024
43 Ma Thị Thủy Trang 18/4/2002 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2020-2024
44 Nguyễn Ngọc Hùng 20/9/2002 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2020-2024
45 Lý Thành Long 17/9/2003 Dao Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2021-2025
46 Lục Văn Viễn 8/1/2003 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2021-2025
47 Lý Thị Huệ 3/3/2002 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2021-2025
48 Phạm Hoàng Phương Linh 4/11/2003 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2021-2025
49 Tề Trung Hiếu 1/11/1997 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2021-2025
50 Ma Đình Tuấn Anh 28/4/1999 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2021-2025
51 Ma Hoàng Quốc Việt 13/10/2004 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2022-2026
52 Quân Văn Khoa 23/3/2001 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2022-2026
53 Ma Công Bình 5/12/2001 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2022-2026
54 Mai Bá Bằng 13/1/2003 Tày Vùng ĐBKK ĐH LLCT 2021-2025
      III. Sinh viên được giảm 50% học phí:
1 Dương Thị Diễm Quỳnh 21/9/2002 Kinh Con người TNLĐ hưởng trợ cấp ĐH Dược 2020-2024
(Ấn định danh sách có 113 sinh viên)