Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2022 - 2023
 

 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 - 2023

(Kèm theo Quyết định số 343/QĐ-ĐHTTr ngày 01 tháng 6 năm 2023
của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Đối tượng Lớp Khóa
1 Hoàng Thị Ly Diệu 2/27/2001 Tày Hộ nghèo ĐH Kế toán B 2019-2023
2 Hoàng Thị Lan 10/7/2001 Tày Hộ cận nghèo ĐH Kế toán B 2019-2023
3 Nguyễn Thị Kim Oanh 7/1/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Kế toán 2020-2024
4 Chẩu Thị Hương 3/22/2001 Tày Hộ nghèo ĐH Kế toán 2020-2024
5 Chu Văn Thanh 2/26/2002 Dao Hộ nghèo ĐH Kế toán 2020-2024
6 Hoàng Thị Yến 1/24/2001 Tày Hộ nghèo ĐH Kế toán 2020-2024
7 Ma Thị Khánh Hiền 9/21/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Kế toán  2021-2025
8 Trần Thị Thanh Thanh 2/7/2002 Kinh Con TB ĐH Kế toán 2021-2025
9 La Thị Thùy 1/21/2003 Cao Lan Hộ cận nghèo ĐH Kế toán 2021-2025
10 Phù Thị Hoài 9/17/2003 Pà Thẻn Vùng ĐBKK ĐH Kế toán 2021-2025
11 Ma Thị Thu Hằng 1/2/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Kế Toán 2022-2026
12 Hoàng Trung Thành 1/6/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH KT NN 2020-2024
13 Trần Thị Thu Phương 4/21/2001 Cao Lan Hộ nghèo ĐH C. Tác XH  2019-2023
14 Mã Văn Dưỡng 3/11/2003 Tày Hộ nghèo ĐH C. Tác XH  2021-2025
15 Quan Thị Liễu 1/7/2001 Tày Hộ nghèo ĐHCTXH 2019-2023
16 Hỏa Thị Thảo 3/13/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Điều dưỡng 2020-2024
17 Ma Thị Huyền 7/18/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng 2020-2024
18 Nguyễn Thị Hoài Thu 1/27/2000 Tày Hộ nghèo ĐH Điều dưỡng 2020-2024
19 Nông Hà Trang 3/3/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng 2020-2024
20 Ma Thị Hồng Thắm 11/24/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
21 Lèo Thị Hằng 5/18/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
22 Nông Thị Lê 3/20/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
23 Hà Thị Thu Hiền 1/12/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
24 Hoàng Tố Hải 10/19/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
25 Hoàng Thị Ngọc Ánh 11/8/2003 Tày Hộ nghèo ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
26 Hứa Văn Khanh 1/6/2002 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều dưỡng B 2022-2026
27 Chẩu Thị Diễn 10/12/2001 Tày Hộ nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
28 Nguyễn Thị Bích Duyệt 10/5/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
29 La Thành Đạt 10/18/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
30 Chẩu Trung Hải 5/10/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
31 Chẩu Thúy Lan 9/2/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
32 Nguyễn Hoàng Lanh 5/26/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
33 Vũ Như Quỳnh 2/2/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều Dưỡng  2022-2026
34 Lò Văn Hiếu 6/4/2003 Thái Hộ nghèo ĐH Điều Dưỡng  2022-2026
35 Hoàng Lưu Ly 2/13/2004 Tày Hộ nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
36 Hoàng Thị Nga 8/5/2004 Tày Hộ cận nghèo ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
37 Hoàng Ngọc Hải 9/26/2004 Kinh Con TB ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
38 Lâm Thị Hồng Giang 12/3/2003 Dao Hộ cận nghèo ĐH Dược 2021-2026
39 Tạ Vân Điệp 2/14/2003 Dao Hộ cận nghèo ĐH Dược 2021-2026
40 Dương Văn Phúc 10/4/2003 Pà Thẻn Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2021-2025
41 Chẩu Văn Tuấn 5/27/2003 Tày Hộ nghèo ĐH CNTT 2021-2025
42 Nguyễn Minh Đức 9/20/2003 Kinh Con TB ĐH CNTT 2021-2025
43 Lý Văn Thành 1/29/1998 Mông Hộ cận nghèo ĐH CNTT 2021-2025
44 Tráng Thị Hoan 9/15/2004 Nùng Hộ cận nghèo ĐH CNTT 2022-2026
45 Tô Hữu Phi 3/28/2004 Tày Hộ nghèo ĐH CNTT 2022-2026
46 Chẩu Tiến Duyệt 6/5/1999 Tày Hộ nghèo ĐH CNTT 2022-2026
47 Nông Vĩnh Khải 3/31/2004 Nùng Khuyết tật ĐH CNTT 2022-2026
48 Nguyễn Thị Kim Liên 1/30/2004 Tày Hộ nghèo ĐH LLCT 2022-2026
49 Lường Văn Văn 10/14/2004 Thái Hộ nghèo ĐH LLCT 2022-2026
50 Giàng A Châu 2/19/2004 Mông Hộ cận nghèo ĐH LLCT 2022-2026
51 Hoàng Thị Thu Hà 3/30/2004 Cao Lan Hộ cận nghèo ĐH Chăn nuôi 2022-2026
52 Lưu Thu Thảo 1/28/2002 Tày Hộ nghèo ĐH Chăn nuôi 2022-2026
53 Nguyễn Dương Thùy Trang 12/17/2002 Kinh Mồ côi ĐH QTDVDLLH 2020-2024
54 Thào A Páo 5/20/2003 H'mông Hộ nghèo ĐH QTDVDLLH 2021-2025
55 Thào A Kho 3/9/2003 H'mông Hộ nghèo ĐH QTDVDLLH 2021-2025
56 Hỏa Thị Thu Viễn 12/7/2003 Tày Hộ cận nghèo ĐH QTDVDLLH 2022-2026
57 Cư Văn Khánh 5/17/2003 Mông Hộ nghèo ĐH QLVH 2022-2026
58 Nguyễn Văn Bình 8/11/2004 Tày Hộ nghèo ĐH QLVH 2022-2026
      II. Sinh viên được giảm 70% học phí:  
1 Lương Thị Thơm 6/10/2004 Nùng Vùng ĐBKK ĐH Kế Toán 2022-2026
2 Trương Tam Phong 9/20/2004 Tày Vùng ĐBKK ĐH Kế Toán 2022-2026
3 Tướng Thị Son 6/15/2004 Dao Vùng ĐBKK ĐH Kế Toán 2022-2026
4 Nguyễn Bá Đạt 12/24/2002 Tày Vùng ĐBKK ĐH KTNN 2020-2024
5 Sùng Thị Theo 3/16/2001 Nùng Vùng ĐBKK ĐHCTXH 2019-2023
6 Hà Linh Vân 7/17/2003 Tày Vùng ĐBKK ĐH CTXH 2021-2025
7 Lê Văn Tài 2/26/2004 Tày Vùng ĐBKK ĐH CTXH 2022-2026
8 Sùng A Giả 7/18/2004 Mông Vùng ĐBKK ĐH CTXH 2022-2026
9 Chẩu Thị Giang 11/23/2002 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng 2020-2024
10 Triệu Thị Tâm 10/4/1995 Dao Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng 2020-2024
11 Gia Thị Ly 12/2/2002 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng 2020-2024
12 Lý Hoàng Anh Tuấn 9/6/2001 Dao Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng 2020-2024
13 Hoàng Kiều Khánh 6/27/2002 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng 2020-2024
14 Đỗ Thị Mỹ Linh 8/22/2001 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng 2020-2024
15 Hoàng Thị Loan 4/8/2002 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng 2020-2024
16 Ma Thị Thoan 3/2/2003 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
17 Nguyễn Thị Hồng Gấm 2/10/2003 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
18 Phạm Đức Mạnh 5/4/2003 Cao Lan Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
19 Hoàng Thị Vinh Đào 2/28/2003 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
20 Tho Văn Chung 11/1/2003 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng A 2021-2025
21 Quan Thanh Tâm 10/2/2003 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng B 2021-2025
22 Ma Thị Trung Hậu 8/14/2003 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng B 2021-2025
23 Hoàng Văn Hà 10/27/2003 Dao Vùng ĐBKK ĐH Điều dưỡng B 2021-2025
24 Lê Hồng Thu 9/27/2004 Dao Vùng ĐBKK ĐH Điều Dưỡng  2022-2026
25 Lộc Thị Lệ Thanh 10/13/2004 Tày Vùng ĐBKK ĐH Điều Dưỡng  2022-2026
26 Thôi Thị Thu 7/11/2004 Cao Lan Vùng ĐBKK ĐH Điều Dưỡng  2022-2026
27 Phùng Ngọc Lanh 7/9/2002 Nùng Vùng ĐBKK ĐH Điều Dưỡng 2022-2026
28 Lục Thị Hồng Nhung 10/14/2002 Cao Lan Vùng ĐBKK ĐH Dược 2020-2024
29 Tạ Văn Khánh 1/22/2002 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2020-2024
30 Ma Thị Thủy Trang 4/18/2002 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2020-2024
31 Hoàng Văn Quyền 12/25/2001 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2020-2024
32 Lý Đức Bảo 7/21/2000 Dao Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2020-2024
33 Triệu Hữu Toàn 4/7/2001 Dao Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2020-2024
34 Nguyễn Văn Kín 11/11/2000 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2020-2024
35 Ma Công Giang 12/9/2002 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2020-2024
36 Nguyễn Ngọc Hùng 9/20/2002 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2020-2024
37 Ma Khánh Tùng 2/6/2001 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2020-2024
38 Lý Thành Long 9/17/2003 Dao Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2021-2025
39 Lục Văn Viễn 1/8/2003 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2021-2025
40 Lý Thị Huệ 3/3/2002 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2021-2025
41 Phạm Hoàng Phương Linh 11/4/2003 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2021-2025
42 Tề Trung Hiếu 11/1/1997 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2021-2025
43 Ma Đình Tuấn Anh 4/28/1999 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2021-2025
44 Quân Văn Khoa 3/23/2001 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2022-2026
45 Ma Hoàng Quốc Việt 10/13/2004 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2022-2026
46 La Khánh Duy 10/1/2004 Tày Vùng ĐBKK ĐH CNTT 2022-2026
47 Mai Bá Bằng 1/13/2003 Tày Vùng ĐBKK ĐH LLCT 2021-2025
48 Nguyễn Bá Bảo Chi 11/1/2003 Tày Vùng ĐBKK ĐH Chăn nuôi 2021-2025
49 Nông Xuân Chiến 11/15/2004 La Chí Vùng ĐBKK ĐH QLĐĐ 2022-2026
50 Đặng Thị Kim Dân 11/9/2003 Dao Vùng ĐBKK ĐH QTDVDLLH 2021-2025
51 Ma Thị Thu Sinh 1/1/2001 Tày Vùng ĐBKK ĐH QTDVDLLH 2021-2025
52 Bàn Thúy Nga 5/23/2003 Dao Vùng ĐBKK ĐH QTDVDLLH 2021-2025
53 Mụ Thị Kim Oanh 11/11/2004 Tày Vùng ĐBKK ĐH QTDVDLLH 2021-2025
54 Ma Thành Anh Tâm 6/9/2001 Tày Vùng ĐBKK ĐH QLVH 2019-2023
55 Quan Nguyễn Bảo Huy 1/21/2001 Tày Vùng ĐBKK ĐH QLVH 2019-2023
56 Hoàng Văn Thao 7/27/2002 Giấy Vùng ĐBKK ĐH QLVH 2020-2024
57 Ngô Hương Trà 8/3/2003 Tày Vùng ĐBKK ĐH QLVH 2021-2025

II. Sinh viên được giảm 50% học phí:

     
1 Dương Thị Diễm Quỳnh 9/21/2002 Kinh Con người TNLĐ hưởng trợ cấp ĐH Dược 2020-2024
(Ấn định danh sách gồm có 116 sinh viên)