Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kì II năm học 2022 - 2023
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 - 2023

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHTTr ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

I. Sinh viên được miễn học phí:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Đối tượng

Lớp

Khóa

1

Hoàng Thị Ly Diệu

2/27/2001

Tày

Hộ nghèo

ĐH Kế toán B

2019-2023

2

Hoàng Thị Lan

10/7/2001

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Kế toán B

2019-2023

3

Nguyễn Thị Kim Oanh

7/1/2002

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Kế toán

2020-2024

4

Chẩu Thị Hương

3/22/2001

Tày

Hộ nghèo

ĐH Kế toán

2020-2024

5

Chu Văn Thanh

2/26/2002

Dao

Hộ nghèo

ĐH Kế toán

2020-2024

6

Hoàng Thị Yến

1/24/2001

Tày

Hộ nghèo

ĐH Kế toán

2020-2024

7

Ma Thị Khánh Hiền

9/21/2003

Tày

Hộ nghèo

ĐH Kế toán

2021-2025

8

Trần Thị Thanh Thanh

2/7/2002

Kinh

Con TB

ĐH Kế toán

2021-2025

9

La Thị Thùy

1/21/2003

Cao Lan

Hộ cận nghèo

ĐH Kế toán

2021-2025

10

Phù Thị Hoài

9/17/2003

Pà Thẻn

Vùng ĐBKK

ĐH Kế toán

2021-2025

11

Ma Thị Thu Hằng

1/2/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Kế Toán

2022-2026

12

Hoàng Trung Thành

1/6/2002

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH KT NN

2020-2024

13

Trần Thị Thu Phương

4/21/2001

Cao Lan

Hộ nghèo

ĐH C. Tác XH

2019-2023

14

Mã Văn Dưỡng

3/11/2003

Tày

Hộ nghèo

ĐH C. Tác XH

2021-2025

15

Quan Thị Liễu

1/7/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐHCTXH

2019-2023

16

Hỏa Thị Thảo

3/13/2002

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

17

Ma Thị Huyền

7/18/2002

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

18

Nguyễn Thị Hoài Thu

1/27/2000

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

19

Nông Hà Trang

3/3/2002

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

20

Ma Thị Hồng Thắm

11/24/2003

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Điều dưỡng A

2021-2025

21

Lèo Thị Hằng

5/18/2003

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều dưỡng A

2021-2025

22

Nông Thị Lê

3/20/2003

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Điều dưỡng A

2021-2025

23

Hà Thị Thu Hiền

1/12/2003

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Điều dưỡng A

2021-2025

24

Hoàng Tố Hải

10/19/2002

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Điều dưỡng A

2021-2025

25

Hoàng Thị Ngọc Ánh

11/8/2003

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều dưỡng A

2021-2025

26

Hứa Văn Khanh

1/6/2002

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Điều dưỡng B

2022-2026

27

Chẩu Thị Diễn

10/12/2001

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

28

Nguyễn Thị Bích Duyệt

10/5/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

29

La Thành Đạt

10/18/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

30

Chẩu Trung Hải

5/10/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

31

Chẩu Thúy Lan

9/2/2002

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

32

Nguyễn Hoàng Lanh

5/26/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

33

Vũ Như Quỳnh

2/2/2004

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

34

Lò Văn Hiếu

6/4/2003

Thái

Hộ nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

35

Hoàng Lưu Ly

2/13/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

36

Hoàng Thị Nga

8/5/2004

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

37

Hoàng Ngọc Hải

9/26/2004

Kinh

Con TB

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

38

Lâm Thị Hồng Giang

12/3/2003

Dao

Hộ cận nghèo

ĐH Dược

2021-2026

39

Tạ Vân Điệp

2/14/2003

Dao

Hộ cận nghèo

ĐH Dược

2021-2026

40

Dương Văn Phúc

10/4/2003

Pà Thẻn

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2021-2025

41

Chẩu Văn Tuấn

5/27/2003

Tày

Hộ nghèo

ĐH CNTT

2021-2025

42

Nguyễn Minh Đức

9/20/2003

Kinh

Con TB

ĐH CNTT

2021-2025

43

Lý Văn Thành

1/29/1998

Mông

Hộ cận nghèo

ĐH CNTT

2021-2025

44

Tráng Thị Hoan

9/15/2004

Nùng

Hộ cận nghèo

ĐH CNTT

2022-2026

45

Tô Hữu Phi

3/28/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH CNTT

2022-2026

46

Chẩu Tiến Duyệt

6/5/1999

Tày

Hộ nghèo

ĐH CNTT

2022-2026

47

Nông Vĩnh Khải

3/31/2004

Nùng

Khuyết tật

ĐH CNTT

2022-2026

48

Nguyễn Thị Kim Liên

1/30/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH LLCT

2022-2026

49

Lường Văn Văn

10/14/2004

Thái

Hộ nghèo

ĐH LLCT

2022-2026

50

Giàng A Châu

2/19/2004

Mông

Hộ cận nghèo

ĐH LLCT

2022-2026

51

Hoàng Thị Thu Hà

3/30/2004

Cao Lan

Hộ cận nghèo

ĐH Chăn nuôi

2022-2026

52

Lưu Thu Thảo

1/28/2002

Tày

Hộ nghèo

ĐH Chăn nuôi

2022-2026

53

Nguyễn Dương Thùy Trang

12/17/2002

Kinh

Mồ côi

ĐH QTDVDLLH

2020-2024

54

Thào A Páo

5/20/2003

H'mông

Hộ nghèo

ĐH QTDVDLLH

2021-2025

55

Thào A Kho

3/9/2003

H'mông

Hộ nghèo

ĐH QTDVDLLH

2021-2025

56

Hỏa Thị Thu Viễn

12/7/2003

Tày

Hộ cận nghèo

ĐH QTDVDLLH

2022-2026

57

Cư Văn Khánh

5/17/2003

Mông

Hộ nghèo

ĐH QLVH

2022-2026

58

Nguyễn Văn Bình

8/11/2004

Tày

Hộ nghèo

ĐH QLVH

2022-2026

      II. Sinh viên được giảm 70% học phí:

 

1

Lương Thị Thơm

6/10/2004

Nùng

Vùng ĐBKK

ĐH Kế Toán

2022-2026

2

Trương Tam Phong

9/20/2004

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Kế Toán

2022-2026

3

Tướng Thị Son

6/15/2004

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH Kế Toán

2022-2026

4

Nguyễn Bá Đạt

12/24/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH KTNN

2020-2024

5

Sùng Thị Theo

3/16/2001

Nùng

Vùng ĐBKK

ĐHCTXH

2019-2023

6

Hà Linh Vân

7/17/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CTXH

2021-2025

7

Lê Văn Tài

2/26/2004

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CTXH

2022-2026

8

Sùng A Giả

7/18/2004

Mông

Vùng ĐBKK

ĐH CTXH

2022-2026

9

Chẩu Thị Giang

11/23/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

10

Triệu Thị Tâm

10/4/1995

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

11

Gia Thị Ly

12/2/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

12

Lý Hoàng Anh Tuấn

9/6/2001

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

13

Hoàng Kiều Khánh

6/27/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

14

Đỗ Thị Mỹ Linh

8/22/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

15

Hoàng Thị Loan

4/8/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng

2020-2024

16

Ma Thị Thoan

3/2/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng A

2021-2025

17

Nguyễn Thị Hồng Gấm

2/10/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng A

2021-2025

18

Phạm Đức Mạnh

5/4/2003

Cao Lan

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng A

2021-2025

19

Hoàng Thị Vinh Đào

2/28/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng A

2021-2025

20

Tho Văn Chung

11/1/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng A

2021-2025

21

Quan Thanh Tâm

10/2/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng B

2021-2025

22

Ma Thị Trung Hậu

8/14/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng B

2021-2025

23

Hoàng Văn Hà

10/27/2003

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH Điều dưỡng B

2021-2025

24

Lê Hồng Thu

9/27/2004

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

25

Lộc Thị Lệ Thanh

10/13/2004

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

26

Thôi Thị Thu

7/11/2004

Cao Lan

Vùng ĐBKK

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

27

Phùng Ngọc Lanh

7/9/2002

Nùng

Vùng ĐBKK

ĐH Điều Dưỡng

2022-2026

28

Lục Thị Hồng Nhung

10/14/2002

Cao Lan

Vùng ĐBKK

ĐH Dược

2020-2024

29

Tạ Văn Khánh

1/22/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

30

Ma Thị Thủy Trang

4/18/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

31

Hoàng Văn Quyền

12/25/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

32

Lý Đức Bảo

7/21/2000

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

33

Triệu Hữu Toàn

4/7/2001

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

34

Nguyễn Văn Kín

11/11/2000

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

35

Ma Công Giang

12/9/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

36

Nguyễn Ngọc Hùng

9/20/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

37

Ma Khánh Tùng

2/6/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2020-2024

38

Lý Thành Long

9/17/2003

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2021-2025

39

Lục Văn Viễn

1/8/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2021-2025

40

Lý Thị Huệ

3/3/2002

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2021-2025

41

Phạm Hoàng Phương Linh

11/4/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2021-2025

42

Tề Trung Hiếu

11/1/1997

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2021-2025

43

Ma Đình Tuấn Anh

4/28/1999

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2021-2025

44

Quân Văn Khoa

3/23/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2022-2026

45

Ma Hoàng Quốc Việt

10/13/2004

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2022-2026

46

La Khánh Duy

10/1/2004

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH CNTT

2022-2026

47

Mai Bá Bằng

1/13/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH LLCT

2021-2025

48

Nguyễn Bá Bảo Chi

11/1/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH Chăn nuôi

2021-2025

49

Nông Xuân Chiến

11/15/2004

La Chí

Vùng ĐBKK

ĐH QLĐĐ

2022-2026

50

Đặng Thị Kim Dân

11/9/2003

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH QTDVDLLH

2021-2025

51

Ma Thị Thu Sinh

1/1/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH QTDVDLLH

2021-2025

52

Bàn Thúy Nga

5/23/2003

Dao

Vùng ĐBKK

ĐH QTDVDLLH

2021-2025

53

Mụ Thị Kim Oanh

11/11/2004

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH QTDVDLLH

2021-2025

54

Ma Thành Anh Tâm

6/9/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH QLVH

2019-2023

55

Quan Nguyễn Bảo Huy

1/21/2001

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH QLVH

2019-2023

56

Hoàng Văn Thao

7/27/2002

Giấy

Vùng ĐBKK

ĐH QLVH

2020-2024

57

Ngô Hương Trà

8/3/2003

Tày

Vùng ĐBKK

ĐH QLVH

2021-2025

      II. Sinh viên được giảm 50% học phí:

 

 

 

1

Dương Thị Diễm Quỳnh

9/21/2002

Kinh

Con người TNLĐ hưởng trợ cấp

ĐH Dược

2020-2024

(Ấn định danh sách gồm có 116 sinh viên)