QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Thanh tra – Pháp chế Trường Đại học Tân Trào
 
Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

 
                            
 

Số:  2018/QĐ-ĐHTTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

  Tuyên Quang, ngày 25 tháng 8  năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

của Phòng Thanh tra – Pháp chế Trường Đại học Tân Trào

 

 
 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

 

     Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Điều lệ trường Đại học;

          Căn cứ Quyết định số 1857/QĐ-ĐHTT ngày 04/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào “về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Tân Trào”;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

     Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

          Theo đề nghị của ông (bà) Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Thanh tra – Pháp chế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đơn vị trực thuộc, cán bộ, viên chức và người học trong nhà trường căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

  Nơi nhận :

- Lãnh đạo trường;

- Các đơn vị trực thuộc (Th/h);

- Website trường;

- Lưu: VT, TTr-PC.

                               

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Bá Đức

 

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Phòng Thanh tra – Pháp chế

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2018/QĐ-ĐHTT ngày 25 /8/2014

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy định này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc của Phòng Thanh tra – Pháp chế (sau đây gọi tắt là Phòng) và mối quan hệ công tác đối với các đơn vị khác trong nhà trường.

2. Các cán bộ, viên chức trong phòng và các đơn vị, cá nhân có quan hệ công tác với Phòng đều chịu sự điều chỉnh của Quy định này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Phòng

1. Phòng làm việc dưới sự quản lý và điều hành trực tiếp của Trưởng phòng. Mọi hoạt động của Phòng đều phải tuân thủ quy định của pháp luật, Quy định về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp công tác giữa các đơn vị trong nhà trường của Trường Đại học Tân Trào (sau đây gọi tắt là Quy định làm việc), Quy định tổ chức – hoạt động của Phòng. Cán bộ viên chức thuộc Phòng phải giải quyết công việc đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Trưởng phòng và theo phạm vi trách nhiệm và những quy định hiện hành của Nhà nước, và của ngành và của nhà trường.

2. Trưởng phòng chịu trách nhiệm chính trước Hiệu trưởng về công việc của Phòng. Các bộ phận, cá nhân được giao chuyên trách đảm nhiệm một công việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và liên đới chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công việc được giao.

3. Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định, chương trình, kế hoạch của Nhà trường và của Phòng, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của Hiệu trưởng.

4. Phát huy năng lực và sở trường của cán bộ, chuyên viên và nhân viên, đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định và đúng pháp luật.

5. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động của Phòng.

Chương II

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Điều 3. Chức năng

1. Công tác Thanh tra giáo dục trong Trường Đại học Tân Trào là tổ chức thanh tra nội bộ được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà trường nhằm phòng ngừa, phát hiện và tham mưu xử lí những thiếu sót trong việc thực hiện các quy định, quy chế thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và của nhà trường.

2. Công tác Pháp chế trong Trường Đại học Tân Trào là bộ phận chuyên môn có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng Nhà trường về những vấn đề pháp lí liên quan đến tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Tân Trào; bảo đảm mọi hoạt động của Nhà trường phải tuân theo pháp luật. Tham mưu triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác pháp chế.

Điều 4. Nhiệm vụ

1. Công tác Thanh tra

1.1. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra định kỳ và báo cáo cho Hiệu trưởng.

1.2. Tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo trong phạm vi, trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng. Trong quá trình tổ chức thanh tra nếu cần có thể đề xuất với Hiệu trưởng để có thể huy động cán bộ, viên chức trong nhà trường để đảm bảo có đủ lực lượng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

1.3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật giáo dục đối với cá nhân, đơn vị trong nhà trường. Qua hoạt động thanh tra, kiến nghị với Hiệu trưởng những vấn đề cần giải quyết, điều chỉnh và hoàn thiện đối với các qui định quản lý và các biện pháp chỉ đạo thực hiện nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà trường.

1.4. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, cấp văn bằng, chứng chỉ; kiểm tra văn bằng, chứng chỉ của người học; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lí tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.

1.5. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xác minh làm rõ và đề xuất biện pháp giải quyết. Giúp Hiệu trưởng tiếp công dân theo qui định của Luật khiếu nại, tố cáo. Tổng hợp, báo cáo cho toàn trường về công tác này.

1.6. Chủ trì tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác thanh tra các kỳ thi theo đúng các Quy chế của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

1.7. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác thanh tra với Hiệu trưởng và cơ quan quản lí cấp trên theo quy định.

1.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Công tác Pháp chế

2.1. Tổ chức xây dựng các văn bản quản lí liên quan đến công tác pháp chế của Nhà trường.

2.2. Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế.

2.3. Giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lí; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường Đại học Tân Trào, các đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người học.

2.4. Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2.5. Tham gia ý kiến về mặt pháp lí đối với các văn bản do các đơn vị chức năng trực thuộc Nhà trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng.

2.6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của Trường Đại học Tân Trào cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người học; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi toàn trường.

2.7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lí, chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng và các đơn vị; kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lí các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Trường Đại học  Tân Trào và các đơn vị trực thuộc.

2.8. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

2.9. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với Hiệu trưởng và cơ quan quản lí cấp trên theo quy định.

2.10. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Chương III

TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Trưởng phòng

1. Trưởng phòng là người đứng đầu Phòng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của Phòng và trực tiếp giải quyết các công việc sau:

1.1. Chỉ đạo, điều hành Phòng thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định, hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn có hiệu suất cao.

1.2. Phân công công việc cho Phó trưởng phòng và các chuyên viên.

2.  Phạm vi giải quyết công việc của Trưởng phòng

2.1. Những công việc thuộc thẩm quyền quy định trong Quy chế làm việc của nhà trường và những công việc quy định tại khoản 1 của điều này.

2.2. Những công việc được Hiệu trưởng giao hoặc uỷ quyền.

2.3. Trực tiếp giải quyết một số việc tuy đã giao cho Phó trưởng phòng, chuyên viên nhưng do thấy cần thiết vì nội dung vấn đề cấp bách hoặc quan trọng, hay do Phó trưởng phòng đi công tác vắng; những việc liên quan đến từ hai cá nhân trở lên và các cá nhân có ý kiến khác nhau.

3. Khi vắng mặt, Trưởng phòng ủy quyền cho Phó trưởng phòng điều hành giải quyết công việc nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về việc ủy quyền.

Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó trưởng phòng

1. Trách nhiệm giải quyết công việc của Phó trưởng phòng:

1.1. Phó trưởng phòng được Trưởng phòng phân công phụ trách một lĩnh vực công tác cụ thể và chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất với Trưởng phòng về chương trình, kế hoạch làm việc; trực tiếp điều hành giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công quản lý. Chịu trách nhiệm liên đới trước Hiệu trưởng những công việc được phân công quản lý.

1.2. Thay mặt Trưởng phòng chịu trách nhiệm giải quyết công việc của Phòng khi được Trưởng phòng ủy quyền trong thời gian Trưởng phòng không có mặt tại nơi làm việc.

1.3. Thực hiện các công việc do lãnh đạo nhà trường giao trực tiếp.

2. Phạm vi giải quyết công việc của Phó trưởng phòng:

2.1. Thực hiện công tác quản lý, xây dựng kế hoạch làm việc, lịch biểu hoạt động cụ thể và các văn bản quản lý khác trong lĩnh vực được Trưởng phòng phân công quản lý.

2.2. Chủ động giải quyết công việc được phân công, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của một chuyên viên khác thì trực tiếp phối hợp với cá nhân đó để giải quyết. Trường hợp giữa các bên còn có các ý kiến khác nhau, Phó trưởng phòng đang phụ trách công việc được phân công phải báo cáo Trưởng phòng quyết định.

3.  Phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Phòng.

Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của chuyên viên

1. Trách nhiệm giải quyết công việc

1.1. Chủ động nghiên cứu, tham mưu về lĩnh vực chuyên môn được phân công theo dõi, các công việc được giao theo chức năng, nhiệm vụ, chuyên môn.

1.2. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về ý kiến đề xuất, tiến độ, chất lượng, hiệu quả của từng công việc được giao; về hình thức, thể thức, trình tự và thủ tục ban hành văn bản và quy trình giải quyết công việc được phân công theo dõi.

1.3. Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo và phân công của Lãnh đạo phòng trong giải quyết công việc; chủ động phối hợp với đồng nghiệp để giải quyết những nhiệm vụ có liên quan đến nhiều lĩnh vực.

1.4. Hoàn thành đúng thời hạn công việc được giao; trường hợp không thể hoàn thành nhiệm vụ, phải cáo cáo Trưởng phòng  ngay sau khi được giao công việc.

1.5. Thực hiện các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; các quy định của Nhà trường và của phòng.

2. Phạm vi giải quyết công việc: trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

3. Phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Phòng.

Điều 8. Những công việc cần thảo luận tập thể

1. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thảo luận về phân công công việc cho các thành viên. Trưởng phòng có ý kiến quyết định cuối cùng.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm học.

3. Bình xét xếp loại công A, B, C hàng tháng bình xét thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

4. Những công việc có liên quan đến nhiều bộ phận, nhưng trong quá trình làm việc còn có vấn đề chưa thống nhất. Nếu không thống nhất được ý kiến sau khi thảo luận thì Trưởng phòng là người ra quyết định cuối cùng.

 

Chương IV

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Hoạt động chung của phòng

Thực hiện theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.

Điều 10. Quan hệ công tác giữa Phòng với các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm và các đơn vị tương đương khác.

Quan hệ giữa Phòng với các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm và các đơn vị tương đương khác là quan hệ ngang cấp và được thực hiện theo các quy định trong quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.

Điều 11. Các quan hệ công tác khác

1. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khi được Hiệu trưởng giao chủ trì, Phòng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị hoặc tham khảo ý kiến về các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn của các đơn vị để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc.

2. Phối hợp với Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng trong công tác kiểm định chất lượng của Nhà trường.

3. Phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân trong hoạt động kiểm tra, giám sát chung.

 

 

Chương V

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 12. Khen thưởng

Các bộ phận, cá nhân có thành tích trong hoạt động thanh tra giáo dục và công tác pháp chế được Phòng đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng theo Luật Thi đua - Khen thưởng của Nhà nước và các Quy định,Quy chế của Nhà trường.

Điều 13. Kỷ luật

Thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.  

 

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Trách nhiệm thực hiện

Phòng Thanh tra – Pháp chế phối hợp với các đơn vị trực thuộc Nhà trường phổ biến tới cán bộ, viên chức và nhân viên trong đơn vị để thực hiện Quy chế này.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các đơn vị, cá nhân góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản với Phòng Thanh tra – Pháp chế để trình Hiệu trưởng quyết định./.