Thư mời viết bài cho Tạp chí khoa học Đại học Đông nam Philippines
 

Thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Tân Trào và Đại học Đông Nam Philipiines, Trường Đại học Đông Nam Philippines kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ giảng viên trường Đại học Tân Trào quan tâm và viết bài cho Tạp chí.

Tạp chí khoa học Đại học Đông Nam Philippines, mã số ISSN 0117-6293; ISSN online: 2718-9201, là tạp chí truy cập dữ liệu mở, có phản biện. Tạp chí tập trung các lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, phát triển kinh tế, chính trị, năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu. Tạp chí xuất bản định kỳ 2 số/ năm vào tháng 3 và tháng 9.

Kính mời các thầy cô quan tâm, viết bài gửi tạp chí.